Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

5. Effectief casemanagement en de houding van de professional

Aanbevelingen

Op basis van de conclusies en de overige overwegingen doet de werkgroep de volgende aanbevelingen aan de vaste hulpverlener van een gezin met meervoudige en complexe problemen:

 • Wees je bewust van je houding. Als professional ben je betrokken en heb je respect voor het gezin, ben je transparant en duidelijk, hanteer je een individuele, flexibele benadering en stel je je ‘empowerend’ en ‘outreachend’

 • Probeer tot een werkrelatie met het gezin te komen voordat gewerkt wordt aan gedragsverandering. Het geven van praktische hulp kan de opbouw van deze relatie bevorderen.

 • Verleen zowel praktische als psychosociale hulp aan het gezin en coördineer de hulp. Wees je hierbij bewust van je eigen grenzen en schakel gespecialiseerde hulp in wanneer nodig. Probeer het gezin en het netwerk meer de regie te laten nemen over de eigen situatie en blijf zo lang als nodig betrokken bij het gezin.

 • Wees zowel aannemer als regisseur als coach van het gezin. Een aannemer is praktisch, meehelpend en pro-actief, een regisseur coördineert de hulp en een coach is respectvol en niet-veroordelend en stimuleert het gezin om zelf met steun van het netwerk oplossingen te bedenken. Schakel voortdurend tussen deze rollen.

 • Werk in een team waarmee je samen belangrijke beslissingen neemt en waar je expertise kan halen wanneer nodig. Weet waar je grenzen liggen en schakel een specialist in voor het behandelen van specifieke problematiek. Werk in het gezin samen met een ‘buddy’ die het gezin ook kent en die jou zonder overdracht kan vervangen indien nodig.

 • Zorg ervoor dat je binnen dit team voldoende ondersteuning krijgt. Van belang is dat er sprake is van ondersteuning op drie niveaus: op casusniveau, op het niveau van het persoonlijke functioneren, en op het niveau van kennisontwikkeling.

 • Voer binnen de samenwerking met de betrokken organisaties en instanties samen met de gezinsleden de regie over de hulp. Verwerf van alle betrokken hulpverleners de centrale positie, fungeer als spin in het web en zorg ervoor dat de problematiek van het gezin integraal wordt aangepakt door:

  • de eigen kracht van de gezinsleden en het netwerk te activeren. Vraag de gezinsleden wie het belangrijk vinden dat het goed met de jeugdige gaat en wat deze mensen zouden kunnen en willen doen;
  • te doen wat nodig is om de situatie in het gezin te verbeteren;
  • te inventariseren welke instanties en hulpverleners bij het gezin betrokken zijn en wie wat doet;
  • de betrokkenen periodiek uit te nodigen voor een rondetafelgesprek om de voortgang in de situatie van het gezin te bespreken;
  • op te schalen als er stagnatie plaatsvindt en betrokkenen zich niet aan de gemaakte afspraken houden.
 • Zorg dat je bereikbaar en beschikbaar bent voor het gezin. Door het gezin een noodtelefoonnummer te geven wanneer je zelf niet beschikbaar bent, heeft het gezin al direct het gevoel bij iemand terecht te kunnen.

… Meer

Samenwerking tussen hulpverleners
Reageer!