Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

4. ‘Goed genoeg’ opvoederschap

Aanbevelingen

Op basis van de literatuur en overige overwegingen doet de werkgroep de volgende aanbevelingen aan de jeugdprofessional die met gezinnen met meervoudige en complexe problemen werkt:

  • Gebruik de veertien voorwaarden voor optimale ontwikkeling van jeugdigen om de situatie voor de jeugdige binnen het gezin in kaart te brengen, en om samen met de jeugdige en het gezin te beoordelen of er sprake is van ‘goed genoeg’ opvoederschap. De veiligheid van de jeugdige staat hierbij voorop.

  • Gebruik bij het beoordelen van de veiligheid een instrument en wees ook alert op signalen van chronische verwaarlozing of instabiliteit in het gezin.

  • Neem beslissingen over de veiligheid van de jeugdige en goed genoeg ouderschap nooit alleen, maar samen met een collega of een daartoe gekwalificeerde gedragswetenschapper. Maak gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het bijbehorende afwegingskader.

  • Verzamel informatie over de veiligheid van de jeugdige en deel telkens je bevindingen met de gezinsleden en andere betrokkenen. Leg hen uit dat de veiligheid van de jeugdige de ondergrens is en vertel hen waaruit die veiligheid in dit geval bestaat.

  • Een aanvulling op of onderdeel van het het gezinsplan is een veiligheidsplan. Stel dit altijd samen met de gezinsleden, het sociale netwerk en de betrokken instanties op en evalueer het regelmatig met elkaar. Maak hier met elkaar afspraken over.

  • Als de acute veiligheid op orde is, neem dan de tijd om de situatie in het gezin verder in kaart te brengen. Kijk hierbij zowel naar het heden als naar het verleden, en zowel naar factoren binnen het gezin als in de omgeving. Kom zo tot een verhaal over wat er in het gezin aan de hand is, waar het gezin naartoe wil en wat daarvoor moet gebeuren.

  • Wees alert op factoren die goed genoeg opvoederschap kunnen beïnvloeden, zoals armoede en ouderproblematiek (LVB, psychische problematiek, verslaving). Zorg waar mogelijk dat deze worden weggenomen of gecompenseerd vóórdat wordt gewerkt aan het versterken van opvoedcompetenties. Monitor vervolgens of deze factoren stabiel blijven.

… Meer

Hulpmiddelen bij het in kaart brengen en beoordelen van opvoederschap
Reageer!