Richtlijn Traumagerelateerde problemen

2. Normale en zorgwekkende reacties op ingrijpende gebeurtenissen

Aanbevelingen

  • Geef de jeugdige (en eventueel diens naasten) de gelegenheid zich te uiten over de gebeurtenis, bijvoorbeeld door te praten, tekenen of spelen etc. Volg daarbij het tempo en initiatief van de jeugdige.

  • Maak een inschatting van de actuele veiligheid van de jeugdige. Doorloop als er sprake is van kindermishandeling het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2013) en zorg zo nodig voor een medische controle.

  • Help de jeugdige om een begrijpelijk verhaal te maken van de ingrijpende gebeurtenis en wat er daarna gebeurde. Houd het verhaal feitelijk, met oog voor de emoties, zonder deze verder uit te diepen. Reageer authentiek, kalm en met empathie.

  • Stimuleer de jeugdige bij het ondernemen van betekenisvolle en positieve activiteiten die hem voldoening en plezier geven.

  • Geef psycho-educatie aan de jeugdige en zijn directe omgeving, zoals ouders, broers, zussen en leerkrachten. Geef uitleg over veelvoorkomende stressreacties na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis en manieren om hiermee om te gaan. Benoem daarnaast ook positieve verwachtingen en geef uitleg over veerkracht bij jeugdigen.

  • Help het gezin om de (sociale) steun uit het eigen netwerk te vergroten. Denk daarbij ook aan praktische hulp. Doe dit in goed overleg met de jeugdige en het gezin en laat de wensen van de jeugdige en het gezin leidend zijn.

  • Bied ouders ondersteuning bij het reguleren van hun eigen reacties of motiveer hen zo nodig om zelf hulpverlening te zoeken, waaronder traumazorg, zodat zij hun kind goed kunnen blijven ondersteunen.

  • Begeleid ouders bij het herstel van veiligheid en structuur door een dagelijkse routine thuis aan te bieden, de schoolgang voort te zetten, gezond slaapgedrag te stimuleren, plezierige activiteiten te ondernemen en vermijdingsgedrag tegen te gaan.

… Meer

Onderbouwing
Reageer!