Oproep: deelname herziening richtlijn Residentiele jeugdhulp

16 augustus 2022 – Wil jij een bijdrage leveren aan de herziening van de richtlijn Residentiële jeugdhulp? Lees onderstaande informatie en meld je aan voor de herzieningswerkgroep of klankbordgroep.

Plek van de richtlijnen

De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming vormen onderdeel van de professionele standaard van (geregistreerde) jeugdprofessionals. Ze zijn opgesteld ter ondersteuning van het handelen van de professional en beschrijven de laatste stand van kennis en kunde. De richtlijnen voor jeugdprofessionals zijn nooit af omdat kennis en inzichten veranderen.

Herziening richtlijn residentiele jeugdhulp

Recente onderzoeken, praktijkinnovaties (o.a. op het gebied van kleinschalige voorzieningen) en signalen van jongeren en hun ouders vormen aanleiding tot het herzien van richtlijnen residentiele jeugdhulp.

Het NJi heeft in samenwerking met beroepsverenigingen (NIP, NVO, BPSW) de herziening van de richtlijn Residentiële jeugdhulp geïnitieerd. De Hogeschool Leiden voert de herziening uit, in samenwerking met een nog te vormen herzieningswerkgroep. Het herzieningstraject van de richtlijn start in september 2022. Planning is dat de richtlijn in het najaar van 2023 is herzien en opnieuw gepubliceerd kan worden.

Uitgangspunt is dat de aanbevelingen in de richtlijn gebaseerd zijn op de laatste stand van de kennis rond residentiele jeugdhulp. Hierbij gaat het zowel om wetenschappelijke kennis, als om praktijkkennis en ervaringskennis. Deze verschillende invalshoeken brengen we samen in een zogenoemde herzieningswerkgroep.

Herzieningswerkgroep

We zijn op zoek naar mensen die vanuit verschillende perspectieven een bijdrage willen leveren aan actualisatie van de richtlijn. We denken hierbij aan:

  • Praktijkprofessionals met werkervaring binnen de residentiele jeugdhulp
  • Ouders en jongeren die als cliënt in aanraking zijn geweest met residentiele jeugdhulp
  • Wetenschappers die zich in onderzoek bezig houden met residentiële jeugdhulp en mogelijke alternatieven.

De herzieningswerkgroep bestaat gemiddeld uit acht personen. In samenwerking met de ontwikkelaar gaat de herzieningswerkgroep aan de slag met de actualisatie van de richtlijn. In vier bijeenkomsten, verspreid over acht maanden, komen leden de herzieningswerkgroep samen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de voorgenomen actualisatiepunten geconcretiseerd en wordt nagegaan wat hier de (mogelijke) consequenties van zijn voor de aanbevelingen in de richtlijn. Dit gebeurt op basis van consensus. Voor deelname aan de herzieningswerkgroep is een vacatievergoeding beschikbaar.

Planning Herzieningswerkgroep

Bijeenkomsten

Wat

Wanneer

Startbijeenkomst

Ophalen input op herzieningsvoorstel

Donderdagochtend 6 oktober of dinsdagmiddag 11 oktober

Herzieningsbijeenkomst 1

Toetsing inhoudelijke herzieningen hoofdstuk 1&2

Nov/dec

Herzieningsbijeenkomst 2

Toetsing inhoudelijke herzieningen hoofdstuk 3&4

Jan/feb

Afrondingsbijeenkomst

Laatste feedback op totaal

Mrt/april

 

Als deelnemer aan de herzieningswerkgroep lees je voorafgaand aan de bijeenkomsten de toegestuurde documenten en bereid je je feedbackpunten voor. Tijdens de bijeenkomsten wordt de feedback mondeling ingebracht en besproken.

Klankbordgroep

Naast de herzieningswerkgroep wordt ook een klankbordgroep samengesteld. Deze bestaat hoofdzakelijk uit praktijkprofessionals.

De klankbordgroep komt twee tot drie keer samen. De eerste keer is tijdens de startbijeenkomst (6 of 11 oktober) als het herzieningsvoorstel gepresenteerd wordt. Tijdens deze bijeenkomst wordt de klankbordgroep net als de herzieningswerkgroep gevraagd om hun reactie en input op het voorstel.

Tijdens de 1 of 2 vervolgbijeenkomsten worden belangrijke aanpassingen aan de richtlijn getoetst en specifieke vragen/ thema’s voorgelegd. Met name de onderwerpen waarbij een brede consensus onder professionals van belang is, staan op de agenda. Van leden van de klankbordgroep wordt een actieve praktijkinbreng tijdens de bijeenkomsten verwacht. Voor deelname aan de klankbordgroep is een vacatievergoeding beschikbaar.

Aanmelden

Heb je interesse om aan te sluiten bij de herzieningswerkgroep of klankbordgroep, stuur dan voor 16 september een mail met korte motivatie naar m.verhoeks@nji.nl. Laat tevens weten of je 6 oktober in de ochtend en/of 11 oktober in de ochtend beschikbaar bent. Uiterlijk 30 september kun je een reactie terug verwachten.

Reageer!