Richtlijn Uithuisplaatsing in herziening

Start herziening: oktober 2021
Geplande afronding herziening: december 2022

De richtlijn Uithuisplaatsing is in herziening. De herziening is gestart in oktober 2021 en de geplande afronding is eind 2022. Tijdens de herzieningsperiode vormt de huidige richtlijn de vakinhoudelijke standaard voor jeugdprofessionals.

Lees hier meer over het herzieningsproces.

Wat zijn de onderwerpen van de herziening?

  • Actualisatie van wetenschappelijke- en praktijkontwikkelingen in relatie tot de uitgangsvragen van de richtlijn;
  • Meer focus op ‘zo thuis mogelijk opgroeien’;
  • Uitbreiding en actualisatie van interventies rond voorkomen van uithuisplaatsing;
  • De gevolgen van uithuisplaatsing;
  • Samen beslissen en teambesluitvorming;
  • Aanvaardbare termijnen van besluitvorming rond uithuisplaatsing en terugplaatsing;
  • Samenplaatsen van broertjes en zusjes;
  • Inzet van het informele netwerk en sociale steun;
  • Actualisatie van de wet- en regelgeving rond uithuisplaatsing en terugplaatsing.

Het Nederlands Jeugdinstituut voert de herziening uit, in samenwerking met de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO. Ze doen dat samen met een herzieningswerkgroep van wetenschappers, praktijkprofessionals en ervaringsdeskundigen.

Meedenken? Stuur een mailtje naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl.

De richtlijn Uithuisplaatsing heeft een tussentijdse aanpassing gehad omtrent de aanvaardbare termijnen. Lees meer.

Update commentaarfase – 14 oktober 2022
De concept-herziene richtlijn is inmiddels voor commentaar voorgelegd aan de volgende partijen: Beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW, Jeugdzorg Nederland, Landelijke Raad voor de Kinderbescherming, Ondersteuningsteam Toeslagenaffaire en Defence for Children International. De commentaarfase eindigt op 31 oktober. Hierna wordt het commentaar verwerkt waarna we de richtlijn eind november ter autorisatie aanbieden aan de beroepsverenigingen.

Reageer!