Residentiële jeugdhulp

De Richtlijn Residentiële jeugdhulp heeft betrekking op een grote diversiteit aan componenten die tezamen de hulp in een tehuis of kliniek bepalen. Residentiële hulp omvat verzorging, de dagelijkse opvoeding en begeleiding, het specifiek opvoeden waarbij de opvoeders hun handelen toespitsen op de problematiek van de jeugdige, en ten slotte de behandeling. Vervolgens zijn er tal van methodieken en interventies die ingezet kunnen worden om deze componenten te concretiseren en toe te spitsen op de problemen die een opname noodzakelijk maakten. De hulpverleners werken daarbij nauw samen met ouders.

Naar Hoofdstukken

Zoeken

?>

Kernaanbevelingen

 • Bevorder in de leefgroep de normale ontwikkeling van jeugdigen. Dat doe je door in de dagelijkse zorg een sensitief-responsieve houding aan te nemen en van daaruit te versterken wat de individuele jeugdige al goed kan en aan te sluiten bij wat hij nodig heeft. Stimuleer en ondersteun deelname aan onderwijs.

 • Bevorder positieve interacties tussen jeugdigen in de leefgroep door samen met de jeugdigen afspraken te maken over de regels, samen de sfeer en de invulling van activiteiten in de dagelijkse routine te bespreken en door de jeugdigen te leren hoe ze zelf problemen kunnen oplossen.

 • Zet interventies en specifieke opvoedingsstrategieën in die de jeugdige kunnen helpen om de invloed van problemen te overwinnen. Benut hiervoor aanbevelingen uit de volgende richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming: Ernstige gedragsproblemen, ADHD, Problematische gehechtheid, Middelengebruik, Stemmingsproblemen en Kindermishandeling.

 • Wees je bewust van de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen die in een residentiële instelling verblijven, waaronder de seksuele veiligheid. Maak een risicotaxatie en stel een veiligheidsplan op.

 • Zorg dat je aanwezig bent op de groep, houd het attentieniveau hoog, monitor de veiligheid op de groep en neem klachten over veiligheid ALTIJD serieus.

 • Geef elkaar als professionals feedback over de balans in afstand en nabijheid en in het toepassen van macht en gezag. Maak situaties waarin je je ongemakkelijk voelt of eventuele zorgen over veiligheid bespreekbaar.

 • Benader ouders als partners in de hulp. Residentiële hulp is slechts een tijdelijk onderdeel van een doorgaand hulptraject. Stel al voorafgaand aan de plaatsing samen met ouders en jeugdige een plan op met daarin:

  • kortetermijndoelen voor de periode dat de jeugdige in de instelling verblijft;
  • langetermijndoelen voor de periode na het verblijf;
  • de aanpak;
  • de rol en (zorg)taken van de ouders tijdens het verblijf;
  • afspraken over de wijze van samenwerken met ouders, school en netwerk;
  • afspraken over de inzet van formele en informele vervolghulp;
  • risico’s op voortijdige uitval, monitorafspraken en acties bij dreigende uitval.

 • Nodig ouders uit om op bezoek te komen en deel te nemen aan activiteiten op de groep, en bied hun ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden in de opvoeding en communicatie met hun kind.

 • Creëer voor jeugdigen die zelfstandig gaan wonen voorafgaand aan het vertrek een vertrekfase waarin ze steeds meer vrijheden en verantwoordelijkheden krijgen. In deze fase kunnen de jongeren experimenteren met zelfstandig functioneren, krijgen ze praktische informatie en vaardigheden aangereikt en wordt hun netwerk ingezet.

 • Wees je bewust van je persoonlijke stijl in je interactie met jeugdigen, ouders en netwerk. Wees je bewust van je eigen gehechtheidservaringen en spanningsopbouw. Vraag supervisie om de aanbevelingen in deze richtlijn zorgvuldig toe te kunnen passen en om monitoring van de aanpak om zo de kwaliteit van de hulp te waarborgen.

Richtlijn in herziening

Deze richtlijn is momenteel in herziening. Tijdens de herzieningsperiode vormt de huidige richtlijn de vakinhoudelijke standaard voor jeugdprofessionals.

Lees meer over deze herziening

Samenwerken met ouders

Op welke wijze kunnen ouders hun verantwoordelijkheid tijdens de residentiële hulp vormgeven en wat dit betekent voor de samenwerking met ouders?

Lees verder

Aan de slag met deze richtlijn

Naast het raadplegen van de richtlijn Residentiële jeugdhulp is er een werkblad beschikbaar. Hiermee maak je zelf of samen met je team kennis met de richtlijn. Na het werken met het werkblad weet je in hoeverre je de richtlijn op dit moment al toepast en welke dingen nog aandacht vragen.

Naar het werkblad

Reageer!