Evaluatie richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing

De richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing is in januari 2023 gepubliceerd. In de zomer van 2023 is deze richtlijn geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie zijn enkele aanvullingen doorgevoerd in de richtlijn.  

Bij de evaluatie is aan professionals gevraagd naar hun ervaringen met de aanbevelingen van de richtlijn in de praktijk. Ook is nagegaan of professionals de uitvoering van de aanbevelingen in de praktijk in het belang van ouders en kinderen ervaren. De evaluatie is gedaan op basis van vragenlijsten die zijn ingevuld door drie Jeugdbeschermingsteams. De vragenlijst is ook ingevuld door jeugdprofessionals nadat deze breed is verspreid.   

Resultaten

Over het algemeen zijn de respondenten positief over de herziene richtlijn. Hij is goed ontvangen in het werkveld en professionals kunnen goed met de richtlijn uit de voeten. Wel zijn er aandachtspunten rond de praktische uitvoering.   

Vervolg

De resultaten zijn in oktober 2023 besproken met de herzieningswerkgroep van de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Dit heeft geleid tot enkele aanvullingen in de richtlijn. De aanbevelingen zijn ongewijzigd. Ook volgt een gesprek met stakeholders over de randvoorwaarden die helpen bij de uitvoering van de aanbevelingen. 

Aanvullingen in de richtlijn

Naar aanleiding van de evaluatie zijn de volgende aanvullingen doorgevoerd in de richtlijn:  

  • Op Als de beslissing is gevallen is een toevoeging gedaan die betrekking heeft op de aanbeveling om broers en zussen bij elkaar te plaatsen, tenzij dit het belang van een van de kinderen schaadt. Namelijk: “Als samenplaatsing van broers en zussen niet mogelijk is, heeft het de voorkeur om hen in de directe omgeving van elkaar te plaatsen”. 
  • Op Fase 1: begeleiding na uithuisplaatsing is een toevoeging gedaan die betrekking heeft op de aanbeveling om na de uithuisplaatsing direct in te zetten op contactonderhoud, contactbehoud en contactherstel tussen kind, ouders en broers/zussen. Namelijk: “Online contact (door bijvoorbeeld beeldbellen) is ook een manier om het contact met ouders of andere familie te onderhouden”. 
  • Op Beslissen over terugplaatsing is een toevoeging gedaan die betrekking heeft op de aanbeveling om bij beslissingen over terugplaatsing gebruik te maken van het afwegingskader. Namelijk: “Het in kaart brengen van de factoren uit het afwegingskader kan al starten tijdens de uithuisplaatsing”.  
  • Op Beslissen over terugplaatsing is een toevoeging gedaan die betrekking heeft op de aanbeveling om beslissingen over terugplaatsing binnen een aanvaardbare termijn te nemen. Namelijk: “Het streven moet zijn om de aanvaardbare termijn zo gezamenlijk mogelijk te bepalen, en duidelijkheid te geven over het besluitvormingstraject en de te nemen stappen. Dit kan bijvoorbeeld door een overleg te organiseren met alle betrokkenen”.  

> Bekijk de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing

Reageer!