Scheiding en problemen van jeugdigen

4. Samenwerking met ouders, jeugdige, het netwerk en de school

Samenwerking met andere beroepskrachten

In toenemende mate wordt nadruk gelegd op het samenwerken van (jeugd)professionals. Professionals moeten transparant zijn en de regie – indien mogelijk – bij de ouders leggen. Zij moeten samen met ouders en jeugdigen doelen vaststellen en kijken hoe de ondersteuning wordt opgezet en welke partners eventueel betrokken zijn/moeten worden bij de hulpverlening.

Uitgangspunt is dat ouders en jeugdigen aanwezig zijn bij besprekingen. Het is een vereiste dat professionals met elkaar kennis en informatie uitwisselen om zo scheidingsproblemen vroegtijdig te signaleren en om de juiste begeleiding in te zetten. Bij het uitwisselen van informatie dient rekening te worden gehouden met de privacy van de jeugdige en die van de ouders. Voor de informatie-uitwisseling dient daarom in principe gerichte toestemming te worden verkregen, zowel van de ouders als – afhankelijk van de leeftijd – de jeugdige. Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, kan de jeugdprofessional gebruik maken van het meldrecht op basis van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bij direct gevaar kan de jeugdprofessional besluiten om de geheimhoudingsplicht om gegronde redenen te doorbreken. Ten behoeve van informatie-uitwisseling is het belangrijk dat de jeugdige en/of zijn ouders volledig worden geïnformeerd, zodat zij weten waarvoor zij toestemming geven. Wil een professional informatie uitwisselen, dan dient hij het doel ervan na te gaan en te kijken welke informatie noodzakelijk is om te delen. Belangrijk daarbij is om de hulp en zorg vanuit verschillende voorzieningen goed op elkaar af te stemmen. Aanbevolen wordt om oplossingsgericht te werken en ervoor te zorgen dat de regie – als dat kan – zo veel mogelijk bij de ouders ligt.

Er moet worden gewerkt volgens het principe ‘één gezin, één plan’. Altijd moet duidelijk zijn wie de functie van zorgcoördinator vervult en wie ervoor zorgt dat de samenhangende ondersteuning van het gezin goed verloopt. Ten slotte moeten de verschillende organisaties duidelijke afspraken maken over de terugkoppeling van informatie, zodat voor alle betrokkenen transparant en helder is wie wat in het gezin doet.

Overwegingen
Noodzakelijke kennis van de beroepskracht
Reageer!