Scheiding en problemen van jeugdigen

2. Gevolgen van een ouderlijke scheiding voor jeugdigen

Overwegingen

In aanvulling op de literatuur is er vanuit de praktijk een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt. Bijvoorbeeld dat negatieve uitlatingen naar de andere ouder kunnen worden geheretiketteerd als onverwerkt trauma, waarna verwezen kan worden naar de GGZ. De opmerkingen uit de klankbordgroep, Cliëntentafel (jeugdigen en ouders) en proefimplementatie leverden de volgende overwegingen op:

  • sommige jeugdprofessionals erkennen de specifieke situatie van de jeugdige na een scheiding niet genoeg. Zij moeten zich hiervan bewust zijn en vragen hoe de jeugdige de scheiding van zijn ouders beleeft en waar hij behoefte aan heeft. Ook in de scholing van jeugdprofessionals moet meer aandacht zijn voor de belevingswereld van jeugdigen;
  • als scholen problemen van jeugdigen in een scheidingssituatie onvoldoende signaleren (of hieraan geen gevolg geven), is het belangrijk dat jeugdprofessionals de scheidingsproblematiek bespreken met de scholen, daarbij rekening houdend met de privacy van alle betrokkenen;
  • als GGZ-professionals bij de behandeling van ouders de problemen van jeugdigen in een scheidingssituatie onvoldoende signaleren, is het belangrijk dat jeugdprofessionals dit doen en samen met de GGZ-professionals om de tafel gaan zitten. Dan kunnen ze de problemen van de jeugdigen bespreken en samen proberen het ouderschap en het gezinssysteem te verbeteren;
  • jeugdprofessionals zouden meer kennis en vaardigheden moeten verwerven die nodig is om met ouders en jeugdigen een gesprek te voeren over scheidingsproblematiek. Zo is het belangrijk om in gesprek met een jeugdige rekening te houden met de mogelijk specifieke behoeften en aan te sluiten bij wat hij kan en wil. Ook is het zaak aandacht te besteden aan de plek waar het gesprek plaatsvindt en de hulpmiddelen die eventueel kunnen worden ingezet. Vervolgens moeten zij aan ouders duidelijk kunnen uitleggen dat jeugdigen loyaal willen blijven aan beide ouders. Dat kan veel problemen en leed voorkomen;
  • jeugdprofessionals moeten gescheiden ouders erop wijzen dat zij niet negatief spreken over de andere ouder in het bijzijn van hun kind;
  • jeugdprofessionals moeten ouders óók wijzen op de zaken die wél goed gaan in de opvoeding.
Aanbevelingen
Risico- en beschermende factoren voor de gevolgen van scheiding
Reageer!