Dyslexie

3. Diagnostiek

Het opstellen van de dyslexieverklaring

Een dyslexieverklaring is een verkorte weergave van het onderzoeksverslag. De verklaring beschrijft op basis waarvan de diagnose dyslexie is gesteld, welke mogelijke verklaringen er uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en welke ernstige belemmeringen de jeugdige ervaart. Daarnaast staat op de dyslexieverklaring vermeld voor welke voorzieningen, compensaties en dispensaties de jeugdige in aanmerking komt.

1. Geldigheidsduur van de dyslexieverklaring

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat dyslexie een chronisch probleem is, en niet slechts van tijdelijke aard. De diagnose dyslexie, indien gesteld volgens de geldende classificatiecriteria, heeft daarom in principe een onbeperkte geldigheidsduur.

De omgeving waarin de jeugdige acteert, is daarentegen wel aan verandering onderhevig. Dit betekent dat de vereisten die de omgeving aan de jeugdige stelt, en de ernst en aard van de belemmeringen en klachten die de jeugdige ervaart, over tijd wel kunnen veranderen.

Veranderingen in de omgeving zijn het meest betekenisvol bij transities naar een nieuw onderwijsniveau of werk. Bij iedere transitie in onderwijs (zoals van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs) of werk is een actualisering van de dyslexieverklaring daarom van belang. De actualisatie kan de vorm hebben van een addendum dat de specifieke belemmeringen in de nieuwe onderwijs- of werksituatie beschrijft en vertaalt naar handelingsgericht advies.

In de actualisatie dienen twee elementen opnieuw gewogen en beschreven te worden: (1) de ernst en aard van de belemmeringen, en (2) handelingsgerichte adviezen gegeven de op dat moment aanwezige belemmeringen in de context van de nieuwe onderwijs- of werksituatie. Er wordt dus geen volledig nieuw dyslexie-onderzoek verricht. Deze actualisatie kan uitgevoerd worden door de lees- en spellingspecialist van de school of de gedragswetenschapper.

2. Samenvatting

Belangrijk is dat in de dyslexieverklaring de belemmeringen van de jeugdige worden vertaald naar handelingsgerichte adviezen die op hem en zijn huidige onderwijs- of werksituatie zijn toegesneden.

Bij iedere transitie in onderwijs of werk (zoals van basis- naar voortgezet onderwijs) veranderen de omgevingsvereisten wezenlijk van karakter. Daarom is een actualisering bij deze transities van belang. De actualisatie kan de vorm hebben van een addendum dat de specifieke belemmeringen in de nieuwe onderwijs- of werksituatie beschrijft en vertaalt naar handelingsgericht advies. Deze actualisatie kan uitgevoerd worden door de lees- en spellingspecialist van de school of de gedragswetenschapper.

Aanbevelingen
Onderzoeksverslag
Reageer!