Uithuisplaatsing

Voorkomen uithuisplaatsing

Overige overwegingen

De werkgroep realiseert zich dat er weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is naar het inzetten van intensieve pedagogische interventies en dat de uitgevoerde studies niet altijd een sterke bewijskracht hebben. Er is ook weinig bekend over de mogelijke effectiviteit bij verschillende doelgroepen. Naar MST is er meer wetenschappelijk onderzoek verricht. De doelgroep komt niet (helemaal) overeen met de doelgroep bedoeld in deze richtlijn. MST lijkt effect te sorteren, maar is niet landelijk beschikbaar. Daarom verdient het aanbeveling om via de werkgever druk uit te oefenen op de verantwoordelijke gemeente om MST beschikbaar te stellen.

 

De werkgroep geeft, mede gebaseerd op de inbreng van de focusgroep, de volgende overwegingen:

 • Altijd en eerst dienen intensieve thuishulpprogramma’s in een gezin ingezet te zijn voordat eventueel besloten wordt tot een uithuisplaatsing ter verbetering van de situatie (met uitzondering van extreem gevaarlijke situaties). Dit sluit aan bij de internationale verdragen.

 • De veiligheid van de jeugdige dient altijd een onderdeel te zijn van de beoordeling en dient bespreekbaar gemaakt te worden met de ouders.

 • Het inzetten van een intensieve pedagogische interventie is niet altijd en direct bedoeld om uithuisplaatsing te voorkomen. Het gaat er bij de inzet van een intensieve pedagogische interventie primair om dat een jeugdige veilig in een gezin kan opgroeien en ouders daarbij ondersteuning krijgen. Het doel kan ook zijn om meer informatie over de situatie in het gezin te verzamelen. Dit kan soms juist duidelijk maken dat het thuis opgroeien van een jeugdige (tijdelijk) niet kan.

 • Er is nauwelijks bekend welke interventie bij welke doelgroep werkt. De werkgroep volgt de conclusie van de klankbordgroep dat het niet nodig is specifieke interventies voor specifieke doelgroepen in te zetten. Het gaat er vooral om met gezinnen op maat te werken. Dit betekent het volgende:

  • voor jonge kinderen dient er meer aandacht te zijn voor veiligheid in het gezin;
  • voor het omgaan met licht verstandelijke beperkte jeugdigen en ouders verwijst de werkgroep naar www.kenniscentrumlvb.nl/kennis-delen/publicaties;
  • een open houding is altijd belangrijk en in het bijzonder voor gezinnen met een andere culturele achtergrond.
 • De literatuur naar de inzet van ambulante interventies bij crisissituaties suggereert dat de volgende voorwaarden voor de programma’s van belang zijn: binnen 48 uur na aanmelding moet er hulp beschikbaar zijn; de hulpverlener is 24/7 beschikbaar; hulpverlening vindt plaats in de eigen omgeving; er is met het gezin minimaal 8 tot 10 uur face-to-face-contact per week; en er is één vaste hulpverlener voor het gezin. Ook geldt: zet in op betrokkenheid en motivatie van de gezinsleden; stel de doelen vast samen met het gezin; gebruik cognitieve en gedragsmatige interventies; en bied concrete hulp.

 • Signs of Safety is een (nieuwe) werkwijze die mogelijk kan helpen de veiligheid van de jeugdige te beoordelen en bespreekbaar te maken. Er is op dit moment weinig bekend over de effectiviteit van deze werkwijze op het voorkómen van uithuisplaatsingen. De ervaringen in de praktijk zijn echter positief.

… Meer

Aanbevelingen
Voorkomen van uithuisplaatsing
Reageer!