Uithuisplaatsing

Besluitvorming

De uitgangsvragen

Er zijn vier uitgangsvragen over besluitvorming geformuleerd:

 • Beoordelen en beslissen over uithuisplaatsing en terugplaatsing

  • Welke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen of een uithuisplaatsing nodig is?
  • Welke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen waar een jeugdige het beste geplaatst kan worden?
  • Welke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen of een terugplaatsing mogelijk is?
 • Termijnen voor besluitvorming

  • Binnen welke termijn moeten jeugdige, ouders en omgeving weten wat het toekomstperspectief is?
  • Wanneer is terugplaatsing nog verantwoord, gezien de leeftijd van de jeugdige en de duur van de uithuisplaatsing?
 • Wat is aan te bevelen bij het gezamenlijk uit huis plaatsen van broers en zussen?

 • Welke rol mogen en kunnen ouders en jeugdige spelen in de besluitvorming over uithuisplaatsing en terugplaatsing?

… Meer

De literatuur bleek fragmentarisch en laat onvoldoende zien hoe verschillende factoren gewogen moeten worden in de uiteindelijke beslissing. Zo kan bijvoorbeeld op basis van de literatuur gedacht worden dat jeugdigen bij psychische problemen of een verstandelijke beperking van ouders altijd uit huis geplaatst moeten worden. Het is echter in strijd met internationale verdragen en nationale regelgeving om een jeugdige enkel vanwege psychische problemen of een verstandelijke beperking van ouders uit huis te plaatsen. In de praktijk blijkt dit ook niet altijd nodig, bijvoorbeeld omdat ouders wel over voldoende opvoedingscapaciteiten beschikken of omdat er een ondersteunend sociaal netwerk is. Daardoor zijn de bevindingen uit de literatuur onvoldoende bruikbaar in de praktijk.

De ontwikkelaars hebben vervolgens op basis van het Framework for the Assessment of Children in Need and their Families, de notitie Veiligheidsbeleid en risicomanagement in Bureau Jeugdzorg en de beschikbare literatuur een verdere structurering en uitwerking van het besluitvormingsproces gemaakt. Daartoe zijn kernbeslissingen onderscheiden die uitgewerkt zijn in beslisschema’s. Een focusgroep, bestaande uit ervaren praktijkwerkers, heeft vervolgens de bevindingen uit de literatuur en de beslisschema’s getoetst op relevantie en volledigheid voor de praktijk. Hun feedback is verwerkt in de aanbevelingen die in dit hoofdstuk worden gegeven. Het verslag van de focusgroep is op te vragen bij de ontwikkelaars.

In de volgende paragrafen is het aanbevolen besluitvormingsproces beschreven. In verband met de bruikbaarheid voor professionals is ervoor gekozen om dit niet aan de hand van de uitgangsvragen te beschrijven, maar volgens de stappen die een professional in zijn werkproces neemt. Voor de verantwoording van de gebruikte literatuur verwijzen we naar de onderbouwing (pdf) van de richtlijn.

Besluitvorming
Inleiding
Reageer!