Uithuisplaatsing en terugplaatsing

2. Voorkomen van uithuisplaatsing

Voorkomen van uithuisplaatsing

 • Wees zeer terughoudend bij het uithuisplaatsen van kinderen. Een uithuisplaatsing is voor zowel kind als ouders erg ingrijpend en het is onzeker of een uithuisplaatsing positief effect gaat geven. Houd rekening met de negatieve gevolgen van een uithuisplaatsing. Probeer altijd om bij ernstige zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van het kind tot minder ingrijpende beslissingen te komen en stel bij deze afweging het belang van het kind centraal.

 • Verhelder samen met het gezin opnieuw de vraag en kom tot een gedeelde verklarende analyse die inzicht geeft in de samenhang, aard en urgentie van de problemen, het ontstaan en het voortbestaan ervan, en de beschermende factoren in het gezin. Betrek hierbij een gekwalificeerd gedragswetenschapper. Evalueer ook de hulp die het gezin eerder heeft gehad.

 • Maak samen met het gezin een integraal hulpverleningsplan dat aansluit op de gedeelde verklarende analyse. Formuleer heldere haalbare doelen, prioriteer de doelen en zorg dat het plan zich richt op het hele gezin.

 • Investeer in een samenwerkingsrelatie met het gezin. Hulp is effectiever als deze aansluit bij de wensen en behoeften van het gezin. Erken eerdere ervaringen in het hulpverleningstraject. Mogelijke wisselingen van hulpverleners en het ontbreken van passende hulp kunnen tot verminderd vertrouwen bij het gezin hebben geleid.

 • Zorg voor zo veel mogelijk continuïteit in de hulpverlening: weinig wisselingen van hulpverleners, een goede afstemming tussen hulpverleners en tussen zorg op verschillende levensgebieden, en voortgang van zorg tijdens overgangsfasen. De inzet van een informeel steunfiguur (zoals een JIM) kan hieraan bijdragen.

 • Organiseer hulp bij persoonlijke (psychische) problemen van ouders als hier sprake van is, en maak gebruik van een gezinsgerichte aanpak. Werk aan bestaanszekerheid door naar concrete oplossingen te zoeken: zet in op hulp die aansluit bij de problemen die het gezin heeft op andere terreinen, zoals het huishouden, de financiën, huisvesting en/of de relatie tussen de ouders. Werk hierbij tijdig samen met specialisten op verschillende probleemgebieden.

 • Zet in op versterking van informele steun. Dit kan door het sociale netwerk van het gezin in kaart te brengen en in te zetten.

 • Overweeg hulp in te zetten door bijvoorbeeld de familie en het sociale netwerk te vragen (tijdelijk) de opvoed- en zorgtaken op zich te nemen, zodat ouders en kind rust en ruimte krijgen.

… Meer

Interventies

 • Maak, op basis van een gedeelde verklarende analyse, een keuze voor inzet van evidence based interventies die aansluiten bij de problematiek van het gezin. Onderzoek de mogelijkheden van intensieve thuishulpprogramma’s die zich richten op het hele gezin en meerdere leefdomeinen: Families First, Ambulante spoedhulp (ASH), Multi Systeem Therapie (MST), Multidimensionele Familietherapie (MDFT) en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG).

 • Zet specifieke interventies in gericht op de problemen van de ouders en het kind. Zie hiervoor de geldende richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. jeugd-GGZ

 • Zorg dat de hulp voldoende intensief is om in korte tijd ernstige en complexe problemen aan te pakken en te verminderen (denk aan acht tot tien uur per week). Zorg ook dat er een vast en goed bereikbaar aanspreekpunt voor gezinsleden is dat regelmatig contact met het gezin heeft. Zorg er ook voor dat het gezin waar nodig concrete hulp krijgt en zet in op de motivatie van de gezinsleden.

 • Werk samen met alle andere betrokken (hulpverlenende) instellingen rondom het gezin (denk ook aan de huisarts, de jeugdgezondheidszorg en school), en spreek duidelijk af wie wat doet op welk moment.

 • Zijn er intensieve interventies ingezet om een uithuisplaatsing te voorkomen, evalueer dan frequent hoe de hulp verloopt. Evalueer hoe de samenwerking verloopt en of de verwachte vorderingen plaatsvinden. Beoordeel ook regelmatig (ten minste vier keer per jaar en bij grote veranderingen) de veiligheid, de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Bespreek dit samen met ouders en kind.

… Meer

Evalueren
Aanbevelingen
Reageer!