Uithuisplaatsing en terugplaatsing

4. Begeleiden bij uithuisplaatsing en terugplaatsing

Uitgangsvragen

  • Welke hulp/begeleiding hebben ouders en kind nodig tijdens uithuisplaatsing? Welke interventies zijn hierbij effectief?

  • Welke hulp/begeleiding hebben ouders en kind nodig na terugplaatsing? Welke interventies zijn hierbij effectief?

… Meer

Na het ingrijpende besluit om een kind uit huis te plaatsen, is het belangrijk om een stabiele plek te vinden die het kind perspectief biedt op een ononderbroken ontwikkeling. Tijdens de uithuisplaatsing moeten de hulp en begeleiding er in de eerste plaats op gericht zijn om het kind zo snel mogelijk weer terug te plaatsen. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin er niet (meteen) gewerkt gaat worden aan contactopbouw of terugplaatsing. Denk bijvoorbeeld aan ouders die overlijden of langdurig vastzitten in de gevangenis, ouders die niet leerbaar zijn of zelf geen hoofdopvoeder meer willen zijn, kinderen die al meerdere keren uit huis geplaatst zijn, of kinderen die niet meer terug naar huis willen. Het is dan belangrijk dat de professional onderbouwt waarom er niet gewerkt wordt aan terugplaatsing, en waarom de hulpverlening zich nu richt op toewerken naar langdurige plaatsing. Bij langdurige plaatsing krijgt het kind een vaste verblijfplaats, kan het zich aan enkele vaste personen hechten, en krijgt het de kans een duurzaam contact te onderhouden met het eigen netwerk. Uitgangspunt is, in navolging van de Jeugdwet (2015), dat een plaatsing zo thuis(gericht) mogelijk is (pleeggezin/gezinshuis).

Dit hoofdstuk gaat in op de volgende drie fases:

  • fase 1: begeleiding na uithuisplaatsing;

  • fase 2: bevorderen van terugplaatsing;

  • fase 3: begeleiden na terugplaatsing.

… Meer

In elke fase moet de jeugdprofessional werken met een hulpverleningsplan waarin het werken aan terugplaatsing een centrale plek inneemt. Ook moeten in elke fase de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen expliciet worden gemaakt. Dit geldt zowel voor vrijwillige uithuisplaatsingen als voor uithuisplaatsingen in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel.

Hulpverleningsplan
1. Inleiding
Reageer!