Richtlijn Traumagerelateerde problemen

4. Toeleiden naar passende (trauma)zorg

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft wanneer jeugdprofessionals gespecialiseerde zorg moeten inschakelen gezien de reactie van jeugdigen op ingrijpende gebeurtenissen of de uitkomst van ingezette instrumenten.

Een jeugdprofessional moet weten wanneer het nodig is om andere zorg in te schakelen. Dit is afhankelijk van de aard, de duur, de intensiteit en de complexiteit van de traumagerelateerde klachten van de jeugdige en het systeem (zie hoofdstuk 2). Als verwijzing nodig is, kan de jeugdprofessional de jeugdige en zijn ouders ondersteunen in het zoeken naar passende hulpverlening. Daarvoor zijn internationale richtlijnen beschikbaar. Dit hoofdstuk is gebaseerd op deze internationale richtlijnen, indien die toepasbaar zijn in de Nederlandse context, aangevuld met praktijkkennis.

Wanneer is er meer hulp nodig dan de ondersteuning van de jeugdprofessional zelf? Dat is het geval als er sprake is van een of meer van onderstaande punten:

  • als een jeugdige vier weken na de ingrijpende gebeurtenis nog geen afname in stressreacties laat zien. Stressreacties na een ingrijpende gebeurtenis zijn normaal, maar deze zouden wel moeten afnemen. Ook als de score op de CRIES-13 na vier weken nog boven de afkapwaarde ligt;
  • als de jeugdige zoveel last heeft van stressklachten dat het onverantwoord is om vier weken af te wachten, of als ‘het niet meer gaat’ voor de jeugdige zelf, het gezin of de klas. De jeugdige is bijvoorbeeld erg angstig, slaapt niet meer, durft niet naar school of moet steeds huilen;
  • verwijs ook eerder dan na vier weken als er sprake is van een opeenstapeling van risicofactoren (zie hoofdstuk 3) en de jeugdige er niet op eigen kracht bovenop lijkt te komen;
  • verwijs ook eerder dan na vier weken als er sprake is van andere psychische stoornissen (comorbiditeit), bijkomende beperkingen (zoals een verstandelijke beperking) of als het kind nog heel jong is (onder de vier jaar, Leach, 2018).

Consultatie

Als de jeugdprofessional twijfelt en behoefte heeft aan overleg en advies, kan deze voor consultatie terecht bij de jeugd-GGZ. Deze is op diverse plekken te vinden, zowel regionaal als supraregionaal (zie https://www.traumaexperts.nl/).

Meer verdiepende informatie over dit hoofdstuk? Bekijk de onderbouwing >

Doorverwijzen voor diagnostiek van traumagerelateerde problemen
Reageer!