Richtlijn Traumagerelateerde problemen

5. Interventies

Tijdens en na de interventie

Monitoren beloop

Wanneer een jeugdige en diens ouders starten met traumabehandeling, is het wenselijk om de behandeling systematisch te evalueren.

  • Om het beloop van traumaklachten te monitoren, wordt geadviseerd gebruik te maken van gevalideerde instrumenten , zoals de Kind en Jeugd Trauma Screeningslijst (KJTS-NL; Kooij & Lindauer, 2022).
  • De screeningslijst kan wekelijks afgenomen worden.
  • Voor individuele traumabehandelingen wordt geadviseerd dat een eerste evaluatie na zes tot acht afspraken wordt gepland, om gezamenlijk te bepalen of de behandeling aansluit.
  • Mochten er (nog) geen eerste effecten zichtbaar zijn na 6 tot 8 afspraken, dan kan overwogen worden om een andere behandeling van eerste keus te starten.
  • Tevens wordt aanbevolen om de algehele (trauma)behandeling iedere drie maanden multidisciplinair, en in samenspraak met betrokkenen, te evalueren.

Terugvalpreventie

Ieder behandeltraject wordt bij voorkeur met het opstellen van een terugvalpreventieplan afgerond. Het komt regelmatig voor dat jeugdigen later in hun leven, bij het intreden van een nieuwe levens- en/of ontwikkelfase, opnieuw traumagerelateerde klachten ervaren. Geadviseerd wordt om te bespreken dat deze klachten van tijdelijke aard kunnen zijn, maar als ze aanhouden opnieuw een traumabehandeling te overwegen. In het terugvalpreventieplan  staat beschreven op welke signalen voor terugval jeugdigen en/of hun ouders alert kunnen zijn en welke acties ondernomen kunnen worden. Deze signalen kunnen per jeugdige en per gezin verschillen. Het opstellen van een terugvalpreventieplan is dan ook per definitie maatwerk.

De acties in het terugvalpreventieplan zijn gericht op herstel van gevoel van veiligheid, het bevorderen van de ontwikkeling en het bevorderen van een gezond leef- en dagritme. In een terugvalpreventieplan staat ook beschreven bij wie jeugdigen en hun ouders terecht kunnen. Indien er toestemming is worden belangrijke derden, zoals een huisarts of jeugdprofessional in de wijk, over het terugvalpreventieplan geïnformeerd.

Meer verdiepende informatie over dit hoofdstuk? Bekijk de onderbouwing >

Onderbouwing
Interventies voor specifieke doelgroepen
Reageer!