Richtlijn Traumagerelateerde problemen

1. Inleiding

Onderbouwing

Doel van de richtlijn

De richtlijn is zoveel mogelijk voor alle jeugdigen geschreven. Waar nodig zijn aanvullingen, aanpassingen of verwijzingen gegeven rondom communicatie met speciale doelgroepen, waaronder jeugdigen met een gehoor- of taalontwikkelingsstoornis, een (licht) verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis, een migratieachtergrond of ouders die zelf een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Doelgroep

In deze paragraaf zijn geen verdere keuzes of overwegingen gemaakt die uitleg behoeven.

Uitgangsvragen per knelpunt

In deze paragraaf zijn geen verdere keuzes of overwegingen gemaakt die uitleg behoeven.

Leeswijzer

Deze onderbouwing is een aanvullend document op de Richtlijn Traumagerelateerde problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze onderbouwing fungeert niet op zichzelf staand, maar bevat beknopte aanvullingen bij en verdieping op specifieke onderwerpen. De onderbouwing licht toe waarom bepaalde keuzes met betrekking tot de inhoud van de richtlijn zijn gemaakt. De lezer die graag de achtergrondinformatie en toelichting leest, kan de teksten van de onderbouwing op deze punten erbij pakken.

Inleiding
Reageer!