Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Suïcidaliteit

Wat zijn signalen voor suïcidaliteit?

Gedachten aan suïcide worden volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag niet altijd geuit, maar kunnen wel worden vermoed. Om suïcidaliteit te achterhalen moet er onderzoek worden gedaan. Iemand die suïcidegedachten heeft, kan over suïcide fantaseren, plannen maken (en de intentie hebben) om een suïcidepoging te ondernemen, of daadwerkelijk een suïcide(-poging) ondernemen. Er zijn sterke aanwijzingen dat suïcidale uitlatingen, suïcide-intentie, suïcideplannen, suïcidepogingen en daadwerkelijke suïcide nauw met elkaar samenhangen. Wanneer de jeugdige een eerdere poging tot suïcide heeft gedaan, is de kans op herhaling groot, dus dit is het extra van belang om alert te zijn op gedachten en plannen over zelfdoding.

Zelfbeschadigend gedrag kan een signaal van een suïcidewens zijn, net als risicovol gedrag waarbij iemand de kans loopt te overlijden. Maar let op: zelfbeschadiging kan ook een manier zijn om woede, verdriet of eenzaamheid te hanteren.

Bij een depressie dient de jeugdprofessional alert te zijn op signalen die wijzen op mogelijk suïcidale gedachten of handelingen. Het Addendum Depressie bij Jeugd adviseert daarom om bij screening op depressie ook altijd een of meer items over suïcidaliteit mee te nemen. De CDI, YSR/ CBCL en S-PSY geven deze mogelijkheid. Antwoordt de jeugdige bevestigend op zo’n item, raadpleeg dan de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

Risico instandhoudende en beschermende factoren
Inleiding
Reageer!