Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Suïcidaliteit

Wanneer is direct ingrijpen vereist?

Bij elke vorm van suïcidaal gedrag is direct ingrijpen vereist, vanwege een verhoogd risico op suïcide. Professionals die met suïcidaal gedrag worden geconfronteerd, moeten het gedrag – hoe ambivalent of ogenschijnlijk onschuldig ook – altijd serieus nemen. Het is belangrijk altijd af te wegen of medisch handelen nodig is. Onderzoek van suïcidaal gedrag is geïndiceerd bij iedereen die met enige overtuiging suïcidale uitspraken doet, of die een suïcidepoging heeft gedaan.

Maar let op: suïcidale mensen brengen hun suïcidegedachten niet altijd uit zichzelf ter sprake.
Doe in de volgende situaties actief navraag naar suïcidegedachten:

  • bij psychologisch onderzoek en/of in crisissituaties, vooral bij depressieve symptomen;

  • bij uitingen van wanhoop;

  • na ernstige verliezen (inclusief verlies van gezondheid) en ingrijpende (traumatische) gebeurtenissen;

  • op transitiemomenten in de lopende behandeling van psychische problemen, zoals bij wisseling van behandelaar of bij ontslag na een klinische opname;

  • bij onverwachte veranderingen, gebrek aan verbetering, of verslechtering van het klinische beeld van een psychische stoornis;

  • bij een voorgeschiedenis met een doodswens en/of suïcidialiteit;

  • in elke andere situatie waarin de professional vermoedt dat er sprake kan zijn van suïcidaal gedrag.

… Meer

Het blijkt dat sommige professionals zich geremd voelen om naar suïcidegedachten te vragen, omdat ze denken dat dit suïcidegedachten en -gedrag in de hand zou kunnen werken. De angst hiervoor is ongegrond. Het is zelfs zo dat het vragen naar dergelijke gedachten de spanningsklachten en suïcidegedachten bij hoogrisicogroepen (jongeren met depressieve symptomen of met een voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag) doet afnemen.

Suïcidepreventie in residentiële instellingen
Risico instandhoudende en beschermende factoren
Reageer!