Stemmingsproblemen

2. Risico- en instandhoudende factoren

Welke jeugdigen hebben een verhoogd risico?

Jeugdigen in hoogrisicogroepen lopen meer risico op het ontwikkelen van stemmingsproblemen dan andere jeugdigen. In hoogrisicogroepen zijn vaak meerdere risicofactoren en/of negatieve levensge-beurtenissen aanwezig, en heeft de jeugdige een gemiddelde tot lage veerkracht. Risicofactoren geven niet altijd een directe oorzakelijkheid weer. Wel geven ze aanleiding alert te zijn. Ze factoren kunnen soms zowel oorzaak als gevolg zijn. Er is nooit slechts één oorzaak, maar er is sprake van een complexe wisselwerking tussen allerlei factoren.

De volgende hoogrisicogroepen zijn aan te wijzen:

  • mishandelde, verwaarloosde en/of seksueel misbruikte jeugdigen (of jeugdigen bij wie mishandeling, verwaarlozing en/of seksueel misbruik wordt vermoed);

  • jeugdigen met depressieve en/of angstige symptomen en/of prikkelbaarheid;

  • jeugdigen met een comorbide psychische stoornis;

  • kinderen van depressieve ouders en over het algemeen KOPP/KVO-kinderen;

  • meisjes met een verhoogde BMI die ouders hebben die emotioneel afwijzend gedrag laten zien;

  • jeugdigen die blootgesteld zijn aan veel stress, bijvoorbeeld door scheiding van de ouders of verlies van een ouder;

  • delinquente jongeren;

  • adolescente meisjes, waaronder ook allochtone meisjes, die zich melden in de jeugdhulp;

… Meer

Aanbevelingen
Welke factoren zijn er?
Reageer!