Seksuele ontwikkeling

5. Wettelijke kaders

Aanbevelingen

 • Werk altijd conform de wet.

 • Stel je op de hoogte van de strekking van de wet BIG, de Jeugdwet, de WGBO en de AVG en weet dat:

  • tot twaalf jaar de gezagdragende ouders beslissen over hulp aan hun kind;
  • tussen twaalf en zestien jaar de gezagdragende ouders en de jeugdige samen beslissen;
  • vanaf zestien jaar de jeugdige zelf beslist over de hulp, tenzij hij wilsonbekwaam is.
 • Handel bij vermoedens van kindermishandeling (waaronder seksueel misbruik) volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Bij een ‘conflict van plichten’ (zwijgplicht versus plicht tot spreken): vraag advies aan de aandachtsfunctionaris kindermishandeling/seksualiteit en/of Veilig Thuis en raadpleeg de beroepsvereniging. Noteer de beargumentering om het beroepsgeheim te doorbreken in het dossier van de jeugdige.

 • Weet op hoofdlijnen wanneer seksueel gedrag strafbaar is.

 • Wanneer je door signalen een vermoeden hebt van seksueel misbruik of geweld (een ernstig misdrijf of een mogelijk strafbaar feit), kun je na zorgvuldige onderbouwde afweging overleggen met de politie, bij voorkeur via Veilig Thuis en met verwijzing naar een Centrum voor Seksueel Geweld.

… Meer

Overleg met politie en justitie
Reageer!