Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

Doelen opstellen en beslissen over hulp

Inleiding

Doelen opstellen en beslissen over hulp

De belangrijkste stappen om tot een uiteindelijk besluit te komen zijn:

  • Ga na of iedereen het over de vraag en het probleem eens is.
  • Stel samen met ouders en jeugdige korte- en langetermijndoelen op. De doelen dienen gericht te zijn op veranderbare factoren in de problematiek en/of op het versterken van vaardigheden en het vergroten van het sociale netwerk (beschermende factoren) om problemen hanteerbaar te maken. Formuleer dit als concrete en werkbare doelen.
  • Beslis gezamenlijk welke hulp het beste aansluit bij de vraag, het probleem en de wensen van ouders en jeugdige. Ga daarbij eerst met ouders en jeugdige na wat hun eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in hun sociale netwerk zijn om de problemen aan te pakken. Stel voor dat zij een familiegroepsplan maken waarin aandacht is voor wat zij zelf met hun netwerk kunnen aanpakken en waar zij professionele hulp voor nodig hebben.
  • Ga daarna in gesprek over de noodzaak om nog professionele hulp in te zetten. Licht ouders en jeugdigen goed voor over de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden voor hulp of ondersteuning. Je kunt aanbevelingen doen voor de beste mogelijkheid voor hulp of ondersteuning, maar ga ook met ouders en jeugdigen in gesprek over hun ideeën, wensen en voorkeuren. De uiteindelijke beslissing is een gezamenlijke weging (door jou als jeugdprofessional, de ouders en de jeugdige) van kennis over ‘wat werkt’, praktijkervaring en voorkeuren van ouders en jeugdige. Vraag ouders en jeugdige expliciet naar hun ideeën over mogelijke hulp en de voor- en nadelen die zij zien. Bespreek eventuele vragen en twijfels.
  • Maak afspraken over de evaluatie van de ingezette hulp en over het nazorgtraject en leg deze vast in het hulpverleningsplan/cliëntdossier. Monitor het proces en de resultaten samen met ouders en jeugdige gedurende de uitvoering van de hulp. Stel gezamenlijk waar nodig de doelen en de hulp bij.

Dit hoofdstuk gaat in op de uitgangsvraag:

Hoe kunnen jeugdprofessionals het beste in dialoog met ouders en jeugdige doelen en een plan voor passende hulp opstellen?

Na de probleemanalyse gaan jeugdprofessional, ouders en jeugdige over tot het opstellen van doelen en beslissen ze over de in te zetten hulp. Een gedeelde visie op de vraag en het probleem is daarvoor cruciaal. Tijdens de fasen van vraagverheldering en probleem- en krachtenanalyse dienen zij tot zo’n gedeelde visie te komen. Eenzijdige nadruk op de visie van de jeugdprofessional kan de samenwerkingsrelatie in de weg staan.

Daarom is het nodig dat de jeugdprofessional op dit moment in het beslisproces bij ouders en jeugdige navraagt of ze het inderdaad met elkaar eens zijn over de vraag en het probleem en hoe zij de samenwerkingsrelatie zien. Verzet of weerstand van ouders en jeugdige tegen het nemen van volgende stappen in het beslisproces kan duiden op een probleem in de samenwerkingsrelatie waar de jeugdprofessional aandacht aan moet schenken. Verzet of weerstand kan erop duiden dat een jeugdprofessional niet op dezelfde lijn zit als ouders en/of jeugdige. Op momenten dat dit gebeurt is het belangrijk dat de professional probeert te achterhalen wat er aan de hand is, waartegen ouders en/of jeugdige zich verzetten en wat er voor hen belangrijk is.

Ook in het gedwongen kader zijn de samenwerkingsrelatie en intrinsieke motivatie van ouders en jeugdigen belangrijk voor het welslagen van de ingezette hulp. Daarom is het belangrijk in de eerdere fases zoveel mogelijk tot een gezamenlijke visie te komen, en om beslissingen zoveel mogelijk samen met hen te nemen in de fase van doelen stellen en beslissen over hulp.

Het resultaat van de fase ‘doelen opstellen en beslissen over hulp’ is dat er een integraal plan ligt waarmee ouders, jeugdige, jeugdprofessional(s) en eventuele anderen (o.a. school) aan de slag kunnen om de problemen te verminderen of te verhelpen dan wel voldoende begeleiding te bieden om die problemen draaglijk te maken. Zo nodig – bij complexe of meervoudige problemen – is in dit plan een casemanager aangewezen die ervoor zorgt dat de hulp goed op elkaar afgestemd is en blijft (één gezin, één plan, één regisseur).

Doelen formuleren
Inleiding
Reageer!