Problematische gehechtheid

1. Definitie

Inleiding

Een gehechtheidsrelatie is een duurzame emotionele band die een jeugdige opbouwt met zijn ouder (c.q. de volwassene die de ouderrol vervult voor de jeugdige) op basis van opgedane ervaringen met die persoon. In een veilige relatie heeft de jeugdige vertrouwen in de beschikbaarheid van de opvoeder, terwijl in een onveilige relatie dat vertrouwen ontbreekt. Jeugdigen die een onveilige band hebben met hun ouder(s), hebben een basispatroon van onzekerheid of wantrouwen ten opzichte van anderen dat zich op verschillende manier kan uiten in gedrag. Een onveilige gehechtheidsrelatie moet gezien worden als een risicofactor in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdige. Kinderen die onveilig gehecht zijn aan hun ouder(s) , hebben een iets grotere kans om gedragsproblemen te ontwikkelen. Maar het feit dat een jeugdige een onveilige gehechtheidsrelatie heeft, maakt ingrijpen  niet direct nodig.

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat we precies verstaan onder ‘problematische gehechtheid’ en wanneer een problematische gehechtheidsrelatie zo ernstig is, dat ingrijpen noodzakelijk is.  Het is voor jeugdprofessionals van belang om te weten of er sprake is van ernstige gehechtheidsproblemen.

Jeugdigen met ernstige  gehechtheidsproblemen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychopathologie. Juist zij hebben moeite om zich op hun gemak, veilig en begrepen te voelen bij hun ouders. Soms is er sprake van ernstig verstoorde emoties en gedragingen ten opzichte van de ouders en daardoor ook in alle andere intermenselijke contacten.

In Ontwikkeling van gehechtheid zetten we kort de basis van de gehechtheidstheorie uiteen. Verschillende vormen van onveilige gehechtheidsrelaties focust zich op verschillende typen onveilige gehechtheidsrelaties; om vervolgens in Problematische gehechtheid: een definitie een duidelijke omschrijving te geven van de term ‘problematische gehechtheidsrelatie’. We maken ook een switch naar de praktijk: in Gehechtheid in de praktijk zetten we uiteen hoe je als jeugdprofessional ziet of een kind een problematische gehechtheidsrelatie heeft, Wat kunnen jeugdprofessionals doen? focust zich op wat de professional kan doen.

Wat is gehechtheid en hoe ontwikkelt zich dat?
Inleiding
Reageer!