Ontwikkeling richtlijn radicalisering bij jongeren gestart

22 februari 2022 - Jeugdprofessionals ervaren knelpunten bij de preventie en aanpak van radicalisering bij jongeren. Daarom start het Nederlands Jeugdinstituut, in samenwerking met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) met de ontwikkeling van een richtlijn hierover. De richtlijn zelf wordt ontwikkeld door een projectteam onder leiding van het Verwey-Jonker Instituut. Samen met experts, professionals en ervaringsdeskundigen buigt het projectteam zich de komende twee jaar over de inhoud. De richtlijn wordt najaar 2023 verwacht. 

Uitbreiding basiskennis en handvatten

Uit zowel het sociaal domein als het veiligheidsdomein komen signalen dat jeugdprofessionals behoefte hebben aan meer basiskennis over radicalisering. Jeugdprofessionals beschikken niet over handvatten en instrumenten om op maat te kunnen handelen als sprake is van mogelijke radicalisering bij jongeren. Het gaat onder andere om het bespreekbaar maken van signalen, advies inwinnen bij specialistische organisaties, weten welke informatie gedeeld mag worden, en het nemen van de juiste beslissingen en inzetten van effectieve hulp en ondersteuning.

Kennis preventie en aanpak borgen

De nieuwe richtlijn draagt bij aan preventie van radicalisering en komt de beoordeling van signalen ten goede. Ook kan de richtlijn bijdragen aan het bundelen van kennis, het bieden van handelingsperspectief bij lastig te duiden zaken en het bieden van steun aan professionals die het thema al oppakken. Door relevante kennis in één document te bundelen is de richtlijn een geschikt instrument om de kennis over preventie en aanpak van radicalisering van jongeren te borgen. Na autorisatie maakt de richtlijn deel uit van de vakinhoudelijke standaard van jeugdprofessionals.

Planning

Het ontwikkelen van de richtlijn vraagt om een zorgvuldig proces. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis over radicalisering die er al is: kennis uit wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis van professionals en ervaringen van jongeren en hun ouders. Ook is er tijd nodig om de conceptrichtlijn goed te kunnen testen in de praktijk. De verwachting is dat de nieuwe richtlijn in het najaar van 2023 gepubliceerd kan worden.

Richtlijnen Jeugd

Het ontwikkelen, herzien en implementeren van richtlijnen voor jeugdprofessionals vindt plaats in het kader van het Meerjarenplan Richtlijnen Jeugd. Het Meerjarenplan is opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Reageer!