KOPP/KOV

4. Screenen op risico’s

Aanbevelingen

  • Zorg dat je over algemene kennis van psychische en verslavingsproblemen beschikt als je gezinnen begeleidt waarin een (of beide) ouder(s) psychische en/of verslavingsproblemen heeft/hebben.

  • Bepaal bij de aanmelding van een jeugdige het risico op De SIK-lijst is hierbij een hulpmiddel. Ga na over welke items van de SIK-lijst al informatie is.

  • Vul tijdens een gesprek met de ouder(s) de nog ontbrekende informatie uit de SIK-lijst aan. Ontbreekt belangrijke informatie dan nog steeds, probeer deze informatie dan te verkrijgen via de huisarts of andere verwijzer, mits je daarvoor toestemming hebt van de ouder(s).

  • Maak vervolgens een inschatting van de aard en ernst van de problematiek, mogelijkheden tot verandering en de noodzaak van tot hulp. Dit kun je doen aan de hand van de SIK-lijst, en eventueel (screenings)instrumenten voor emotionele problemen, gedragsproblemen, traumagerelateerde problemen, gehechtheidsproblematiek, financiële problemen, huiselijke relaties en/of

  • Gebruik voor nadere screening betrouwbare en gevalideerde instrumenten.

  • Vraag toestemming aan ouders om contact op te nemen met de huisarts. Dit kan op elk moment in het traject. Bespreek met de huisarts de psychische en/of verslavingsproblematiek van de ouder(s) en de hulp die de ouder(s) ontvangt/ontvangen en houd hierbij rekening met de wettelijke regelingen rond informatie-uitwisseling.

  • Maak bij een vermoeden van problematiek niet alleen een risico-inschatting voor de aangemelde jeugdige, maar ook voor eventuele broertjes of zusjes in het gezin.

  • Raadpleeg bij (vermoedens van) complexe scheiding, kindermishandeling, huiselijk geweld, ernstige gedragsproblemen of problematische gehechtheid de daarvoor ontwikkelde richtlijnen.

  • Volg bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2017) en het afwegingskader van de Meldcode (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019).

… Meer

Lijst voor Screening en Interventie Keuze (SIK-lijst)
Reageer!