KOPP

Screenen op risico’s

Aanbevelingen

  • Zorg dat je over algemene kennis van psychische en verslavingsproblemen beschikt als je KOPP-gezinnen begeleidt.

  • Bepaal bij de aanmelding van een jeugdige aan de hand van de SIK-lijst het risico op KOPP-problematiek. Ga na over welke items van de SIK-lijst al informatie is.

  • Vul tijdens een gesprek met de ouder(s) de nog ontbrekende informatie uit de SIK-lijst aan. Ontbreekt belangrijke informatie dan nog steeds, probeer deze informatie dan te verkrijgen via de huisarts of andere verwijzer, mits je daarvoor toestemming hebt van de ouder(s).

  • Maak vervolgens een inschatting van de aard en ernst van de KOPP-problematiek, mogelijkheden tot verandering en de noodzaak van tot hulp. Dit doe je aan de hand van de SIK-lijst, en eventueel specifieke screeningsinstrumenten voor emotionele problemen, gedragsproblemen en/of gezinsproblematiek.

  • Gebruik voor nadere screening betrouwbare en gevalideerde instrumenten.

  • Neem, als je dat nog niet gedaan had, zo nodig contact op met de huisarts. Dit kan op elk moment in het traject. Doe het wel in overleg met de ouder(s). Bespreek met de huisarts de psychische en/of verslavingsproblematiek van de ouder(s) of de hulp die de ouder(s) ontvangt/ontvangen, als hierover afspraken bestaan (in bijvoorbeeld een lokaal convenant over informatie-uitwisseling tussen beroepsgroepen).

  • Maak bij een vermoeden van KOPP-problematiek niet alleen een risico-inschatting voor de aangemelde jeugdige, maar ook voor eventuele broertjes of zusjes in het gezin.

  • Raadpleeg bij (vermoedens van) (echt)scheiding, kindermishandeling, huiselijk geweld, ernstige gedragsproblemen of problematische gehechtheid de daarvoor ontwikkelde richtlijnen.

  • Volg bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

… Meer

Verdere screening van emotionele problemen, gedragsproblemen en gezinsfunctioneren
Reageer!