KOPP

Risico- en beschermende factoren

Aangrijpingspunten voor preventie en behandeling

Aangrijpingspunten voor preventie en behandeling van KOPP-problematiek vormen de beïnvloedbare risico- en beschermende factoren. De volgende taken van jeugdprofessionals sluiten hierop aan:

  • met de ouder(s) spreken over de invloed van psychische en/of verslavingsproblemen van ouders op kinderen;

  • een zorgmijdende ouder motiveren om hulp te zoeken voor de eigen psychische en/of verslavingsproblemen, en de ouder naar deze hulp toe leiden;

  • stress, angst en depressieve gevoelens tijdens de zwangerschap reduceren;

  • afgestemd op de leeftijd van de jeugdige en in overleg met de ouder(s) de jeugdige informeren over de problemen van de ouder(s);

  • het zelfvertrouwen, de copingvaardigheden en de sociale redzaamheid van de jeugdige vergroten;

  • de gezonde ouder ondersteunen in diens ouderrol;

  • de gezonde kanten van de ouder met psychische en/of verslavingsproblemen versterken;

  • de opvoedingsvaardigheden van de ouder(s) versterken;

  • het gezin helpen een steunend netwerk of een vertrouwenspersoon te vinden (zie het hoofdstuk Inzetten van preventies).

… Meer

Is er sprake van een situatie waarbij hulp voor de jeugdige noodzakelijk is (zoals kindermishandeling, huiselijk geweld en problematische hechting), dan verwijzen we naar de betreffende Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zijn ook risicofactoren waarvoor geen richtlijn bestaat en die buiten het werkgebied van de jeugdhulp vallen (zoals financiële problemen en conflicten tussen ouders). Zijn zulke factoren aanwezig, dan wordt aanbevolen de ouders te motiveren voor adequate hulp en ze hiernaar toe te leiden.

Aanbevelingen
Cumulatief effect van risicofactoren
Reageer!