KOPP/KOV

6. Omgaan met ingewikkelde situaties

Integraal samenwerken

Integrale jeugdhulp is jeugdhulp die passend en samenhangend is, waarbij de jeugdige en het gezin het uitgangspunt zijn. Deze hulp is zo licht en gewoon mogelijk, maar ook direct intensief en specialistisch waar nodig. Samenhang wordt bewerkstelligd door het leidende principe van één gezin, één plan, waarbij deskundigheid vanuit verschillende domeinen, specialismen en sectoren wordt benut en in multidisciplinaire samenwerking wordt aangeboden. Dit vraagt om verbinding van jeugd- en opvoedhulp met andere domeinen en partners in de zorg, zoals de huisarts, kinderopvang, de onderwijsconsulent en school, het lokale team, de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg, werk, inkomen en justitie. Integrale jeugdhulp kan bijdragen aan minder wisselingen van hulpverleners, betere afstemming tussen hulpverleners, zorg op verschillende levensgebieden en continuïteit van zorg tijdens overgangsfasen.

Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat betekent dat jeugdprofessionals, bijvoorbeeld als casusregisseur, jeugdconsulent en wijkteam, gezamenlijk moeten zorgen dat kinderen en jongeren zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen: thuis, op school en in de wijk. Onderwijs kan een belangrijke informatiebron zijn bij het in kaart brengen en de analyse van de benodige hulp en de evaluatie van de jeugdhulp. Ook is onderwijs een belangrijke partner in de samenwerking vanuit een integrale benaderingswijze.

De schoolcoach biedt ondersteuning aan de school, ouders en jeugdigen bij problemen die niet direct met leren te maken hebben. Bijvoorbeeld bij vragen over het gedrag of de ontwikkeling van de jeugdige, de opvoeding of zorgen over de veiligheid. De schoolcoach helpt de school, de ouders en de jeugdige om zoveel mogelijk zelf oplossingen te vinden. Samen wordt er gezocht naar passende oplossingen en hulp. Als het nodig is, geeft de coach trainingen op school, bijvoorbeeld om de weerbaarheid van jeugdigen te vergroten of om faalangst te bestrijden.

Op het gebied van passend onderwijs kan de onderwijsconsulent van belang zijn (voor meer informatie: Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs).

In voorgaande hoofdstukken gingen we ervan uit (zoals aangegeven in de Inleiding) dat het bij aanmelding van een jeugdige duidelijk is of er psychische en/of verslavingsproblemen spelen bij een of beide ouders. Bovendien namen we aan dat ouders bereid en in staat zijn hun kind te laten begeleiden of behandelen conform de aanbevelingen in deze richtlijn, en dat zij ook zelf bereid zijn hulp te aanvaarden voor hun eigen problematiek. Daarnaast werd ervan uitgegaan dat de interventies beschikbaar zijn.

Dit is echter niet bij alle aangemelde jeugdigen de uitgangssituatie. Er zijn dan extra handelingen nodig om beschermende factoren voor de jeugdige te versterken en risicofactoren te verminderen. In dit hoofdstuk komen handelingsaanbevelingen voor deze meer ingewikkelde situaties aan bod.

Onduidelijkheid over ouderlijke problematiek
1. Inleiding
Reageer!