KOPP

Inzetten van interventies

Keuzes maken voor interventies

Naast risico-inschatting biedt de SIK-lijst ook bijbehorende handelingsadviezen en interventies. De geadviseerde interventies kunnen gericht zijn op de jeugdige, de ouder(s) en/of de omgeving. Als bijvoorbeeld volgens de checklist een jeugdige weinig zicht heeft op de problemen van de ouder(s), krijgt de jeugdprofessional het advies de jeugdige te wijzen op een voorlichtingsbrochure of specifieke KOPP-website.

Heeft de jeugdige volgens de checklist weinig coping-vaardigheden, dan dient de jeugdprofessional een KOPP-groep of SOVA-training (sociale vaardigheden) aan te raden. Wijst de checklist uit dat de jeugdige gedrags- of emotionele problemen heeft, dan is het advies om gevalideerde screeningsinstrumenten af te nemen, zoals de SDQ of de CBCL (zie het hoofdstuk Screenen op risico’s). Deze instrumenten zijn ook bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking te gebruiken. En blijkt uit de checklist verwaarlozing, lichamelijke, psychische en/of seksuele mishandeling, dan verwijst de SIK-lijst de jeugdprofessional naar de Richtlijn Kindermishandeling (zie het hoofdstuk Screenen op risico’s).

De SIK-lijst is dus een checklist die een beeld geeft van de aard en ernst van de KOPP-problematiek, en die daarnaast helpt bij de keuze voor een interventie. De checklist kan voor, tijdens of na het gesprek met de ouder(s) nagelopen worden. Sommige informatie is al bij de aanmelding van een jeugdige bekend; nog ontbrekende informatie dient te worden achterhaald in een gesprek met de ouder(s) of via de huisarts of verwijzer (zie Onduidelijkheid over ouderlijke problematiek). De bijlage van de SIK-lijst bevat tips voor gespreksvoering met KOPP-ouders en KOPP-kinderen.

Overzicht van interventies
Inleiding
Reageer!