Kindermishandeling

Risicofactoren voor kindermishandeling

Overzicht van risicofactoren voor kindermishandeling

Hierna volgt een overzicht van risicofactoren voor kindermishandeling, ingedeeld naar de systemen van Bronfenbrenner. Deze factoren zijn gevalideerd in wetenschappelijke studies (zie de onderbouwing), dat wil zeggen dat aangetoond is dat er een redelijk tot sterk verband is tussen deze factoren en het vóórkomen van kindermishandeling. Dat wil echter niet zeggen dat dat verband er ook altijd is in individuele gevallen, of dat de aanwezigheid van een risicofactor per definitie leidt tot kindermishandeling. Ook kan er risico op kindermishandeling blijken op basis van factoren die niet op de hierna volgende lijst staan. Niet alle factoren zijn namelijk in goede wetenschappelijke studies onderzocht. De invloed van risicofactoren verschilt per situatie van kindermishandeling en moet altijd in de context en in samenhang met andere risicofactoren en beschermende factoren (hoofdstuk 4) worden geïnterpreteerd.

Algemeen wordt aangenomen dat kindermishandeling geen eenduidige oorzaak heeft, maar vrijwel altijd het gevolg is van een combinatie en opeenstapeling van risicofactoren. Van sommige (groepen van) risicofactoren kan echter wel gezegd worden dat die zwaarder wegen dan andere factoren. De belangrijkste risicofactoren voor kindermishandeling blijken de factoren te zijn die puur met de ouder(s) of verzorger(s) te maken hebben. Deze factoren vormen bovendien een groter risico wanneer die bij beide ouders worden gevonden, zo blijkt uit een recente meta-analyse. De belangrijkste risicofactoren die met goed wetenschappelijk onderzoek zijn onderbouwd worden hierna weergegeven.

De belangrijkste factoren bij de ouder(s):

 • Middelmatig tot grote voorspellende waarde:

  • partnergeweld;
  • psychische en psychiatrische problemen zoals depressie;
  • temperament , prikkelbaarheid, hyperreactiviteit;
  • ouder heeft kindermishandeling in de jeugd meegemaakt en/of was getuige van partnergeweld;
  • ongewenste zwangerschap.

   

 • Lage voorspellende waarde:

  • alcoholmisbruik en drugsgebruik;
  • gezondheidsproblemen;
  • crimineel gedrag;
  • laag gevoel van eigenwaarde;
  • veel persoonlijke stress;
  • gering probleemoplossend vermogen of lage intelligentie.

   

… Meer

De belangrijkste factoren in en om het gezin:

 • Middelmatig tot grote voorspellende waarde:

  • geringe samenhang of cohesie in het gezin;
  • veel conflicten in het gezin.

   

 • Lage voorspellende waarde:

  • lage SES (sociaaleconomische status) of werkloosheid;
  • geringe sociale steun;
  • status als nieuwe allochtoon of vluchteling;
  • alleenstaande ouder;
  • groot gezin.

   

… Meer

De belangrijkste factoren in de ouder-kind interactie:

 • Middelmatig tot grote voorspellende waarde:

  • ouder ziet de jeugdige als een probleem.
  • gebruik van fysieke straf;
  • geen goede gehechtheidsrelatie.

   

 • Lage voorspellende waarde:

  • opvoedingsstress

   

… Meer

De belangrijkste factoren bij de jeugdige:

 • Middelmatig tot grote voorspellende waarde:

  • erg jonge leeftijd (< 3 jaar).

   

 • Lage voorspellende waarde:

  • geringe fysieke gezondheid;
  • internaliserend probleemgedrag;
  • externaliserend probleemgedrag;
  • gebrekkige sociale vaardigheden.

   

… Meer

Aanvullende risicofactoren voor kindermishandeling
Indeling van risicofactoren
Reageer!