Kindermishandeling

7. Kennis, attitude en vaardigheden (competenties)

Uitgangsvraag

Uitgangsvraag:

Welke houding en vaardigheden (competenties) heeft de jeugdprofessional nodig om (het risico op) kindermishandeling adequaat te kunnen signaleren en aansluitend te kunnen handelen en beslissen?

Besluitvorming in situaties waarin kindermishandeling speelt, vraagt veel van jeugdprofessionals.

“Kindermishandeling raakt ouders en kind zo intens, dat het hoge eisen stelt aan de expertise van degene die zich om de jeugdige en de ouders bekommert”.

Natuurlijk zijn jeugdprofessionals hiervoor opgeleid en mag verwacht worden dat zij beschikken over de benodigde competenties. Aan de andere kant gaat het om besluitvorming in onzekere, complexe situaties waarbij het maken van ‘fouten’ vrijwel onvermijdelijk is, terwijl de consequenties daarvan ingrijpend kunnen zijn. Dit is een belangrijke reden om beslissingen rond (vermoedens van) kindermishandeling nooit alleen te nemen, transparant te werken en te blijven leren en reflecteren.

Onder competenties verstaan we: vermogens op basis van kennis, attitude en vaardigheden. Deze drie elementen worden in dit hoofdstuk toegelicht.

Kennis
1. Inleiding
Reageer!