Kindermishandeling

Interventies voor veiligheid en herstel

Aanbevelingen

 • Organiseer of bied ouders met een verhoogd risico op kindermishandeling een opvoedingsondersteunend programma aan zoals VIPP-SD, MIM, Home-Start, Incredible Years (basis), Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), PMTO en Triple P niveau 4. Voor bepaalde risicogroepen:

  •  Psycho-educatieve gezinsinterventie KOPP (bij psychische problemen van de ouders);
  • VoorZorg (bij hoogrisico jonge zwangeren/moeders);
  • HouVast (voor LVB-ouders).

   

 • Om veiligheid in het gezin te creëren of te herstellen: werk met het gehele gezin en het sociaal en professioneel netwerk aan het gemeenschappelijk hoofddoel (veiligheid) via concrete haalbare doelstellingen, en versterk de positieve krachten van het gezin via programma’s zoals Ambulante Spoedhulp, MST-CAN, IAG, VIG, RGT, Families First of werkwijzen zoals Veilig Sterk & Verder, Signs of SafetyTM en de Deltamethode (indien Kinderbeschermingsmaatregel). Overweeg of een Eigen Kracht Conferentie toegevoegde waarde heeft.

   

 • Organiseer of bied jeugdigen vanaf ongeveer acht jaar die slachtoffer zijn van kindermishandeling (onafhankelijk van de vorm) minimaal psycho-educatie aan die hen o.a. ‘ontschuldigt’ en uitlegt dat ieder kind recht heeft op veiligheid.

   

 • Organiseer of bied jeugdigen die getuige zijn geweest van partnergeweld een preventief programma zoals Let op de kleintjes (en varianten) aan.

   

 • Overweeg altijd of een aanvullende (trauma)behandeling voor jeugdigen nodig is.

   

 • Organiseer of bied ouders die hun kind(eren) verwaarlozen de volgende hulpvormen (gelijktijdig) aan:

  • hulp gericht op de eigen (psychiatrische en psychosociale) problemen;
  • hulp gericht op opvoedvaardigheden;
  • hulp gericht op het vervullen van de basisbehoeften van jeugdigen.

   

 • Organiseer of bied jeugdigen die slachtoffer zijn van kindermishandeling Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TF-CGT) aan zoals de Horizonmethodiek (bij getuigenis van partnergeweld, kindermishandeling, seksueel misbruik) of – specifiek bij seksueel misbruik – STEPS. Overweeg tevens EMDR.

   

 • Blijf kritisch de veiligheid van de jeugdige monitoren, plus de effecten van de interventies of methodieken die worden ingezet.

   

 • Spreek expliciet met betrokken professionals en ouders af wie de regie heeft over de hulp rond het gezin.

… Meer

Bevorderende factoren voor interventies
Reageer!