ADHD

4. Interventies

Ondersteuning bij gebruik van medicatie

Therapietrouw
Overeenstemming tussen de behandelaar die medicatie voorschrijft, de jeugdige en de ouders is een voorwaarde voor therapietrouw, ofwel trouw zijn aan een behandeling met medicatie. Aandacht voor therapietrouw is van belang, omdat bekend is dat jeugdigen met ADHD de behandeling met medicatie niet altijd opvolgen. Verschillende factoren kunnen samenhangen met onzorgvuldig gebruik van medicatie. Soms hebben ouders er onvoldoende aandacht voor. Naarmate jeugdigen ouder worden kunnen misverstanden optreden over de vraag welke verantwoordelijkheid hij zelf draagt en welke begeleiding hij nog mag verwachten van volwassenen.

Voor de jeugdprofessional kan het in de residentiële setting een taak zijn om bij te houden of de jeugdige zijn medicatie inneemt, of er zich gedragsveranderingen voordoen, en dit te bespreken met de jeugdige, de ouders, de voorschrijvend arts en school. Dit betekent ook dat de jeugdprofessional enige kennis moet hebben van de werking en bijwerkingen van medicatie om het gedrag van de jeugdige die deze medicatie gebruikt, te kunnen observeren en beoordelen.

 

Activiteiten die medicatietrouw kunnen bevorderen:

  • Geef psycho-educatie en herhaal deze bij veranderingen, bijvoorbeeld bij verhoging van de dosering of een overgang van leeftijdsfase. Meer begrip bij ouders en de jeugdige kan een positieve invloed op de therapietrouw hebben.

  • Adviseer het gebruik van een medicijndoos en/of medicijnapp en/of medicijnwekker. Het juist afstemmen van de dosering en het volgen van het voorgeschreven innameschema is een belangrijke voorwaarde voor optimaal effect van de medicatie.

  • Zorg voor psychologische of pedagogische interventies en ondersteuning, zoals beschreven in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk.

  • Het is van belang dat de jeugdprofessional weet welke arts de medicamenteuze behandeling geeft. Maak goede afspraken over de momenten waarop de arts geconsulteerd dient te worden. Stem af met de arts over het functioneren van de jeugdige en vul zonodig op verzoek van de arts vragenlijsten in om het effect van de medicatie te kunnen evalueren.

  • Bij jongeren is het extra van belang ze te volgen, ze houden zich minder vaak aan de medicatievoorschriften.

  • Laat jongeren hun medicatie thuis innemen.

  • Attendeer op de mogelijkheden om ‘s ochtends langwerkende medicatie in te nemen in plaats van medicatie die meerdere keren per dag moet worden ingenomen.

… Meer

Aanbevelingen
Overige interventies
Reageer!