Uithuisplaatsing

De Richtlijn Uithuisplaatsing gaat over jeugdigen die gedwongen of vrijwillig uit huis worden geplaatst. Een kind of jongere kan bijvoorbeeld ernstig worden verwaarloosd of mishandeld. In zulke situaties wordt de kinderrechter ingeschakeld. Die kan besluiten om de jeugdige (een tijdje) ergens anders onder te brengen, ook al zijn de ouders het daar niet mee eens. Het kan ook gebeuren dat ouders instemmen met de uithuisplaatsing. Hun kind heeft bijvoorbeeld ernstige gedrags- of ontwikkelingsproblemen waardoor zij de situatie thuis niet meer aankunnen. Een kind of jongere wordt dan (tijdelijk of langer) elders ondergebracht. Zo’n uithuisplaatsing wordt ‘vrijwilllig’ genoemd.

Voorkomen uithuisplaatsing

Aanbevelingen

De werkgroep beveelt de praktijk het volgende aan:

  • Zijn er intensieve interventies ingezet om een uithuisplaatsing te voorkomen, beoordeel dan regelmatig (ten minste vier keer per jaar en bij grote veranderingen),de veiligheid van de jeugdige. Bespreek deze veiligheid met de ouders.

  • Zet MST (multisysteemtherapie) in bij jeugdigen van twaalf tot achttien jaar met gedragsproblemen, ter voorkoming van uithuisplaatsing. Overweeg in de overige situaties of als MST niet beschikbaar is intensieve pedagogische thuishulp in te zetten voordat een jeugdige uit huis geplaatst wordt. Dit doet recht aan de internationale verdragen (IVRK). Is het gezin een multiprobleemgezin, zet dan geen intensieve pedagogische thuishulp in, maar raadpleeg de Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

  • Zet bij voorkeur programma’s in die voldoen aan de volgende voorwaarden: één vaste hulpverlener, die 24/7 bereikbaar is, 8-10 uur per week contact met het gezin heeft, concrete hulp biedt en inzet op de motivatie van de gezinsleden.

  • Werk samen met alle andere betrokken (hulpverlenende) instellingen rondom het gezin (denk ook aan huisarts, jeugdgezondheidszorg en school), en spreek duidelijk af wie wat doet op welk moment (één gezin, één plan, één regisseur).

… Meer

Overige overwegingen
Reageer!