Uithuisplaatsing en terugplaatsing

2. Voorkomen van uithuisplaatsing

Evalueren

Evaluatie is een belangrijke werkzame factor in de hulpverlening, in het bijzonder bij gezinnen waar de jeugdprofessional een uithuisplaatsing overweegt. Jeugdprofessionals zouden daarom geregeld met gezinnen moeten evalueren (zie ook de richtlijn Samen beslissen over passende hulp). Enerzijds is het belangrijk om te monitoren hoe de hulp verloopt. Jeugdprofessionals kunnen hiervoor na elk gesprek met ouders en kind vragen hoe zij het gesprek hebben ervaren. Daarbij gaat het om het proces (hoe ervaart ieder de samenwerkingsrelatie?) en om de opbrengst (levert het op wat ervan verwacht wordt?). Dergelijke veelvuldige korte evaluaties geven inzicht in de samenwerkingsrelatie en opbrengsten van de hulp voor ouders en kinderen en bieden de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Hulpmiddelen hierbij zijn bijvoorbeeld de Session Rating Scale (SRS) en de Outcome Rating Scale (ORS). Anderzijds is het van belang om de grote lijnen van de hulpverlening in de gaten te houden. Hulpverleners kunnen daarom aan ouders en hun kinderen vragen stellen als:

  • Wat waren de redenen voor de hulp?

  • Zijn de doelen die ouders en kind zichzelf gesteld hebben bereikt?

  • Wat heeft hen wel en niet geholpen om hun doelen te bereiken?

  • Zijn deze doelen binnen aanvaardbare termijn bereikbaar?

  • Is de huidige hulp geschikt om de doelen te bereiken of hebben ouders en kind andere dan wel intensievere hulp nodig?

… Meer

Verslechtert de situatie, ontstaan er nieuwe problemen, blijven de problemen ernstig of is er onvoldoende resultaat ten aanzien van de ontwikkeling en veiligheid van het kind, dan is het zaak dat de jeugdprofessional opnieuw een ‘’pas op de plaats’’ maakt, zoals beschreven in Voorkomen van uithuisplaatsing: pas op de plaats maken. Ook overweegt de jeugdprofessional een passende interventie in te zetten, beschreven in Werkzame elementen in het voorkomen van uithuisplaatsing. Aangezien een uithuisplaatsing een laatste redmiddel is, volgt pas daarna de overweging, samen met het gezin, om het kind al dan niet tijdelijk uit huis te plaatsen. Voor het beslissen over een uithuisplaatsing verwijzen we naar hoofdstuk 3.

Interventies inzetten
Reageer!