Uithuisplaatsing en terugplaatsing

4. Begeleiden bij uithuisplaatsing en terugplaatsing

Aanbevelingen

Algemeen

  • Stel voorafgaand aan de uithuisplaatsing samen met het gezin een hulpverleningsplan op waarbij de gedeelde verklarende analyse als basis dient, en neem hierin op wat er voor nodig is om het kind te kunnen terugplaatsen en op welke termijn.

  • Stem expliciet af wie betrokken zijn bij de uithuisplaatsing, wat ieders rol en verantwoordelijkheid is, wat ieders verhaal is over de uithuisplaatsing en hoe de samenwerking met alle partijen vorm krijgt.

… Meer

Begeleiding na uithuisplaatsing en bevorderen van terugplaatsing

  • Besteed expliciet aandacht de manier waarop ouders en kind omgaan met gevoelens van rouw en verlies over de uithuisplaatsing. Traumasensitief werken is een aanpak die daarbij aansluit.

  • Zet na de uithuisplaatsing direct in op contactbehoud en contactherstel tussen kind, ouders en broers/zussen, in een omgeving die prettig en veilig is voor kind en ouders, en begeleid hierbij alle betrokkenen. Vraag naar de wensen en behoeften van het kind en de ouders wat betreft de frequentie en vorm van het contact.

  • Zet – wanneer de gedeelde verklarende analyse uitwijst dat dit nodig is – direct na de uithuisplaatsing in op hulp aan en/of behandeling van de problemen van ouders.

  • Begeleid jongeren in hun ontwikkeling op basis van de ondersteuningsbehoeften die zij hebben, op het gebied van wonen, werk, sociale steun en welzijn. Zet specifieke interventies in gericht op hun individuele problematiek, zoals traumagerelateerde problemen, gedragsproblemen en/of emotionele problemen.

  • Maak direct bij het besluit tot uithuisplaatsing een toekomstgericht plan om binnen een voor het kind aanvaardbare termijn gericht toe te werken naar terugplaatsing, en zet daarbij interventies in die de ouder-kindinteractie verbeteren en de opvoedingsvaardigheden van de ouders vergroten. Betrek hierbij personen uit het netwerk die ook op de langere termijn een rol kunnen spelen.

… Meer

Begeleiding na terugplaatsing

  • Ondersteun ouders en kind na terugplaatsing door direct begeleiding te bieden en effectieve interventies in te zetten of te continueren. Inventariseer en evalueer zorgvuldig in hoeverre opvoedingscapaciteiten daadwerkelijk zijn verbeterd en in hoeverre de ontwikkeling en veiligheid van het kind is verbeterd. Inventariseer ook of het gezin hulp kan krijgen van het (informele) sociale netwerk en of de beschermende factoren bij kind, ouders en omgeving zijn toegenomen.

… Meer

Fase 3: begeleiding na terugplaatsing
Reageer!