Scheiding en problemen van jeugdigen

3. Interventies voor jeugdigen en hun gescheiden ouders

Overwegingen

De effectiviteit van hulpverlening wordt door meer bepaald dan alleen specifieke factoren in een interventie. Ook algemeen werkzame factoren spelen hierbij een rol. Algemeen werkzame factoren betreffen de ingrediënten van hulp die aan het resultaat bijdragen ongeacht de
soort behandeling en doelgroep. Bekende voorbeelden van deze factoren zijn:

 • aansluiten bij de motivatie van de cliënt;
 • een goede relatie tussen cliënt en behandelaar;
 • een goede structurering van de interventie (duidelijke doelstelling, planning en fasering);
 • een goede ‘match’ tussen hulpvraag en aanpak van het probleem;
 • een goede uitvoering van de interventie;
 • professionaliteit (goede opleiding en training) van de behandelaar;
 • gezonde werkomstandigheden van de behandelaar (zoals een draaglijke caseload en goede ondersteuning).

Om jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te laten profiteren van een interventie is het noodzakelijk de interventie en de randvoorwaarden aan te passen aan de vaardigheden, beperkingen en mogelijkheden van deze jeugdigen. Op basis van
literatuuronderzoek en interviews met professionals hebben De Wit et al. (2011) de Richtlijn Effectieve interventies LVB ontwikkeld. Hierin worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van interventies gericht op de LVB-doelgroep.

Deze aanbevelingen zijn:

 • doe uitgebreide diagnostiek voorafgaand aan de interventie;
 • zorg voor een goede afstemming van de communicatie tussen jeugdige en hulpverlener;
 • maak de oefenstof concreet: structureer en vereenvoudig de oefenstof en de informatie;
 • betrek het netwerk bij de interventie en generaliseer het geleerde naar andere situaties en omgevingen;
 • creëer een veilige en positieve leefomgeving.

Bij het uitvoeren van interventies in het algemeen is het van belang om alert te zijn op vooroordelen, belangstelling te tonen, flexibel met de tijd om te gaan en de cliënt positief te benaderen. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie kan relatief veel tijd kosten. Kennis van de culturele achtergrond is wenselijk en het verstaan van de taal vergemakkelijkt het contact. Bij de interventies gaat het erom dat de cliënt leert denken vanuit de eigen kracht en kwaliteit. Dit moet dus gestimuleerd worden. In de Meetladder diversiteit interventies zijn factoren opgenomen die van belang zijn voor het slagen van interventies.

Meld lacunes in het hulpaanbod bij de manager van de jeugdhulpinstelling. De instelling kan vervolgens in overleg treden met de gemeente en gezamenlijk zoeken naar een oplossing. De gemeente heeft immers de plicht tot het leveren van passende zorg.

Aanbevelingen
Interventies
Reageer!