Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

6. Doelen opstellen en beslissen over hulp

Inleiding

Na de probleemanalyse gaan jeugdprofessional, ouders en jeugdige over tot het opstellen van doelen en beslissen ze over de in te zetten hulp. Een gedeelde visie op de vraag en het probleem is daarvoor cruciaal. Tijdens de fasen van vraagverheldering en probleem- en krachtenanalyse dienen zij tot zo’n gedeelde visie te komen. Eenzijdige nadruk op de visie van de jeugdprofessional kan de samenwerkingsrelatie in de weg staan. Daarom is het nodig dat de jeugdprofessional op dit moment in het beslisproces bij ouders en jeugdige navraagt of ze het inderdaad met elkaar eens zijn over de vraag en het probleem en hoe zij de samenwerkingsrelatie zien. Verzet of weerstand van ouders en jeugdige tegen het nemen van volgende stappen in het beslisproces kan duiden op een probleem in de samenwerkingsrelatie waar de jeugdprofessional aandacht aan moet schenken. Verzet of weerstand kan erop duiden dat een jeugdprofessional niet op dezelfde lijn zit als ouders en/of jeugdige. Op momenten dat zich verzet of weerstand aandient, is het belangrijk dat de professional probeert te achterhalen wat er aan de hand is, waartegen ouders en/of jeugdige zich verzetten en wat voor hen belangrijk is. Ook in het gedwongen kader zijn de samenwerkingsrelatie en intrinsieke motivatie van ouders en jeugdigen belangrijk voor het welslagen van de ingezette hulp. Daarom is het belangrijk in de eerdere fases zo veel mogelijk tot een gezamenlijke visie te komen, en om beslissingen zo veel mogelijk samen met hen te nemen in de fase van doelen stellen en beslissen over hulp.

Het resultaat van de fase ‘doelen opstellen en beslissen over hulp’ is dat er een integraal plan ligt waarmee ouders, jeugdige, jeugdprofessional(s) en eventuele anderen (o.a. school) aan de slag kunnen om de problemen te verminderen of te verhelpen dan wel voldoende begeleiding te bieden om die problemen draaglijk te maken. Zo nodig – bij complexe of meervoudige problemen – is in dit plan een casemanager aangewezen die ervoor zorgt dat de hulp goed op elkaar afgestemd is en blijft (één gezin, één plan, één regisseur).

Doelen formuleren
1. Inleiding
Reageer!