Residentiële jeugdhulp

1. Het pedagogisch leefklimaat

Kenmerken van een goed pedagogisch klimaat

De kennis over wat een goed pedagogisch klimaat is, is in ontwikkeling. Onderzoek is nog beperkt beschikbaar maar er wordt steeds meer onderzoek uitgevoerd. Uit de literatuur blijkt dat een goed pedagogisch klimaat de volgende kenmerken heeft:

  • Steun en responsiviteit. Dit verwijst naar de relatie tussen de jeugdige en de pedagogisch medewerker, en naar de sensitiviteit waarmee een pedagogisch medewerker ingaat op signalen die aangeven dat een jeugdige zich niet goed voelt of behoefte heeft aan contact of andere vormen van emotionele ondersteuning.

  • Groei en ontwikkeling. Dit verwijst naar de mate waarin een normale ontwikkeling wordt gestimuleerd en mogelijkheden om te leren worden gecreëerd.

  • Structuur en (leef)regels. Dit verwijst naar de duidelijkheid die al dan niet wordt geboden, en de mate waarin repressief handelen wordt voorkómen.

  • Onderlinge interactie en atmosfeer. Dit verwijst naar de positieve interacties tussen jeugdigen onderling en de sfeer in de groep.

  • Overige kenmerken. Deze betreffen de mate waarin de fysieke huiselijke omgeving de veiligheid bevordert en de mate waarin interacties tussen jeugdigen en ouders worden gestimuleerd.

… Meer

Steun en responsiviteit
Inleiding
Reageer!