KOPP/KOV

5. Interventies

Aanbevelingen

  • Indien bekend is dat een ouder psychische en/of verslavingsproblemen heeft, geef dan psycho-educatie en ga dan een gesprek met de ouder(s) aan om de ernst van de problematiek in te kunnen schatten.

  • Voor deze risico-inschatting kan de SIK-lijst als hulpmiddel worden gebruikt. Deze checklist inventariseert risico- en beschermende factoren en adviseert op grond daarvan bepaalde De lijst kan voor, tijdens of na het gesprek met de ouder(s) worden nagelopen.

  • Maak vervolgens in samenwerking met de ouder(s) en jeugdige gebruik van, bij voorkeur erkende, KOPP/KOV-specifieke of generieke interventies ter versterking van de beschermende factoren. Zie de bijlage van de SIK-lijst voor tips voor gespreksvoering met ouders en jeugdigen. Voor meer specifieke interventies gericht op problematische gehechtheid, traumagerelateerde problemen, ernstige gedragsproblemen, kindermishandeling, meervoudige en complexe problemen en scheiding verwijzen we naar de daarvoor ontwikkelde richtlijnen.

  • Overweeg, in samenwerking met ouder(s) en jeugdige, en met de WMO-consulent of er ondersteuning of begeleiding dient te worden gegeven ter reductie van stressfactoren en ter versterking van de zelfredzaamheid van het gezin of de jeugdige.

  • Houd bij alle handelingsadviezen rekening met de culturele achtergrond van het gezin, en de draagkracht en de verstandelijke vermogens van ouder(s) en jeugdige.

  • Zorg dat er een sociale kaart beschikbaar is die inzicht geeft in de samenwerkingspartners binnen de jeugdhulp, de (huis)artsenzorg, et cetera. Deze kaart moet namen en telefoonnummers bevatten zodat snel gehandeld kan worden indien noodzakelijk.

… Meer

Interventies om jeugdigen ontvankelijk te maken voor traumaverwerking
Reageer!