KOPP

Naar schatting telt Nederland zo’n 400.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Het opgroeien in zo’n gezin kan voor Kinderen van Ouders met Psychische (en/of Verslavings-)Problemen (KOPP) ingrijpende gevolgen hebben. Gelukkig groeit een groot deel van die kinderen zonder problemen op. Het is belangrijk jeugdigen en gezinnen die wél een verhoogd risico lopen vroegtijdig op te sporen en gepaste interventies in te zetten. De Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) gaat daar over. Vlot handelen voorkomt ernstige problemen.

Inzetten van interventies

Aanbevelingen

  • Indien bekend is dat een ouder psychische en/of verslavingsproblemen heeft, ga dan een gesprek met de ouder(s) aan om de ernst van de problematiek in te kunnen schatten.

  • Gebruik voor deze risico-inschatting de SIK-lijst. Deze checklist inventariseert risico- en beschermende factoren en adviseert op grond daarvan bepaalde interventies. De lijst kan voor, tijdens of na het gesprek met de ouder(s) worden nagelopen.

  • Voer vervolgens de interventies uit die de SIK-lijst adviseert. Zie de bijlage van de SIK-lijst voor tips voor gespreksvoering met KOPP-ouders en KOPP-kinderen.

  • Houd bij alle handelingsadviezen rekening met de culturele achtergrond van het gezin, en de draagkracht en de verstandelijke vermogens van ouder(s) en jeugdige.

  • Zorg dat er een sociale kaart beschikbaar is die inzicht geeft in de samenwerkingspartners binnen de jeugdhulp, de (huis)artsenzorg et cetera. Deze kaart moet namen en telefoonnummers bevatten zodat snel gehandeld kan worden indien noodzakelijk.

… Meer

Overzicht van interventies
Reageer!