KOPP

Naar schatting telt Nederland zo’n 400.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Het opgroeien in zo’n gezin kan voor Kinderen van Ouders met Psychische (en/of Verslavings-)Problemen (KOPP) ingrijpende gevolgen hebben. Gelukkig groeit een groot deel van die kinderen zonder problemen op. Het is belangrijk jeugdigen en gezinnen die wél een verhoogd risico lopen vroegtijdig op te sporen en gepaste interventies in te zetten. De Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) gaat daar over. Vlot handelen voorkomt ernstige problemen.

Gevolgen

Aanbevelingen

  • Ga bij gezinnen altijd direct na of het al dan niet om een KOPP-gezin gaat.

  • Let, behalve op algemene emotionele en gedragsproblemen van een jeugdige, ook op signalen die kunnen wijzen op KOPP-problematiek, zoals parentificatie en geen vriendjes mee naar huis nemen.

  • Let op het type stoornis van de ouder, omdat dit type verband houdt met het soort problemen dat de jeugdige kan ontwikkelen.

  • Ga na of er sprake is van een eventueel cumulatief effect van meerdere negatieve gevolgen, die gezamenlijk resulteren in (ernstigere) KOPP-problematiek.

  • Wanneer wordt opgemerkt dat ouders bang zijn voor uithuisplaatsing van het kind kan ter geruststelling van de ouders worden aangegeven dat uithuisplaatsing een uiterste maatregel is; hulp wordt in eerste instantie zo dicht mogelijk bij de jeugdige, in het gezin, of anders om het gezin heen geboden. 

… Meer

Verband stoornis ouder en problematiek kind
Reageer!