Kindermishandeling

Interventies voor veiligheid en herstel

Uitgangsvragen

In eerdere hoofdstukken stond het proces centraal om tot een besluit te komen òf er daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling in een gezin. In dit hoofdstuk ligt de focus op de hulp zelf. We beantwoorden de volgende uitgangsvragen:

  • Wat zijn (de werkzame componenten van) interventies om kindermishandeling te stoppen en om herhaling te voorkomen?

  • Wat zijn (de werkzame componenten van) interventies om de schadelijke gevolgen van kindermishandeling te beperken?

  • Hoe kan de jeugdprofessional bepalen welke interventie(s) voor een jeugdige en een gezin aangewezen is (zijn)?

  • Hoe kan de jeugdprofessional de veiligheid van de jeugdige en de resultaten van de ingezette interventie(s) monitoren?

… Meer

Er is een vermoeden van mishandeling ontstaan, de signalen, risico- en beschermende factoren zijn in kaart gebracht, er is gesproken met deskundigen, Veilig Thuis, met de betrokken ouders en de jeugdige zelf. Als laatste stap gaat de jeugdprofessional na of hij zelf effectieve hulp kan bieden of organiseren. De centrale vragen zijn nu: wat moet er veranderen om de situatie voor de jeugdige (weer) voldoende veilig te maken, gezinsrelaties waar mogelijk te herstellen, veranderingen effectief en blijvend te realiseren en voor welke mogelijke schade is behandeling van de ouder(s) en/of jeugdige nodig? Hiervoor wordt een plan opgesteld (veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan) in overleg met professionals (o.a. Veilig Thuis) en in samenspraak met ouders en jeugdige.

Veiligheidsplan
1. Inleiding
Reageer!