Ernstige gedragsproblemen

5. In het onderwijs

Maak een inschatting van de ernst van de gedragsproblemen op basis van de duur, de frequentie, het aantal situaties waarin het gedrag voorkomt, het aantal verschillende typen storend gedrag, het eveneens vóórkomen van andere problemen bij de jeugdige en/of het gezin en de nadelige gevolgen hiervan.

Zet bij kinderen tot twaalf jaar een ouderinterventie gericht op opvoedingsvaardigheden in. Levert deze onvoldoende op, of zijn de gedragsproblemen bij aanvang al zeer ernstig, bied kinderen van acht tot twaalf jaar dan óók cognitieve gedragstherapie aan. Zet bij jongeren vanaf twaalf jaar gezinstherapie of een multisysteeminterventie in, en cognitieve gedragstherapie.

Creëer situaties die het voor de jeugdige mogelijk maken om gewenst gedrag te laten zien en bekrachtig dit gedrag door complimenten te geven en de jeugdige te belonen. Leer de jeugdige nieuwe vaardigheden aan, negeer ongewenst gedrag en geef alleen in uiterste gevallen een milde straf.

Help de jeugdige vaardiger te worden in het oplossen van problemen, zelfmanagement, het waarnemen van situaties en het trekken van juiste conclusies over oorzaak en gevolg. Laat het achterhalen en uitdagen van storende gedachten over aan hiertoe opgeleide cognitief gedragstherapeuten.

Neem in samenspraak met jeugdige en ouders altijd contact op met school. Stel vervolgens samen met jeugdige, ouders en school één plan op waarin staat hoe de gedragsproblemen worden aangepakt en de jeugdige op school kan blijven.

Aanbevelingen

Voor jeugdprofessionals 

Neem bij hulp aan jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, in samenwerking met jeugdige en ouders, altijd contact op met school (de onderwijsprofessional die dichtbij de jeugdige staat en de jeugdhulpverlener die aan de school verbonden is) en verzamel informatie over zowel de leerprestaties als het gedrag van de jeugdige op school. 

Stel in samenwerking met school, jeugdige en ouders één plan op met als doel de gedragsproblemen thuis en op school te verminderen, en de vaardigheden van de jeugdige die bijdragen aan blijvende schoolgang te vergroten.

Dit plan omvat:

  • gezamenlijk vastgestelde doelen;

  • een brede aanpak, gericht op jeugdige, school en ouders;

  • afspraken over de opvoedingstechnieken die zowel thuis als op school worden gehanteerd;

  • afspraken over het monitoren van deze afspraken;

  • afspraken over wederzijdse verwachtingen, waaronder de frequentie en continuïteit van het contact tussen school, ouders, jeugdige en jeugdprofessional. 

… Meer

Investeer in de relatie tussen ouders, school en de hulpverlening. Stel de zorg voor de jeugdige centraal: wat heeft de jeugdige nodig en wie kan daarin wat bijdragen? Ouders, school en hulpverlening zijn gelijkwaardige partners in de zorg rondom de jeugdige. Neem daarom gezamenlijk beslissingen over de zorg. 

Reageer snel bij problemen op school en bied ondersteuning aan school en ouders bij het vinden van oplossingen die passen bij de onderwijssituatie en aansluiten bij de overeengekomen aanpak. 

Win informatie in over interventies op school en de zorgstructuur in en om de school. Sluit waar mogelijk hierbij aan. 

Voor beroepsopvoeders

Ondersteun jeugdigen bij het (gaan) volgen van onderwijs door de jeugdigen voor te lichten, aan te moedigen, te helpen bij het plannen en maken van hun huiswerk en contact te onderhouden met school.

Voor jeugdhulporganisaties

Participeer in de zorgstructuur in en rond de school. Neem bijvoorbeeld deel aan een multidisciplinair overleg (MDO) of gedragsteam en ondersteun leraren in de begeleiding van leerlingen door de deskundigheid van leraren op het gebied van opvoedingstechnieken te bevorderen.

Introduceer en begeleid preventieve gedragsprogramma’s in de klas of participeer in schoolbrede gelaagde programma’s. 

Faciliteer jeugdprofessionals zodanig dat zij over voldoende kennis van het onderwijsveld beschikken. 

Verstrek informatie aan scholen over het jeugdhulpaanbod in de regio en de mogelijkheden voor ondersteuning in en om de school. 

Wil je hier op reageren of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Interventies ter bevordering van de schoolgang
Reageer!