Stemmingsproblemen

6. Samenwerking en afstemming

Wat zijn de taken rondom stemmingsproblemen?

De taken rondom stemmingsproblemen zijn uiteenlopend en kunnen per casus verschillen (zie tabel 2). De taken dienen te worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerde jeugdprofessional. Hierbij kunnen verschillende disciplines betrokken zijn en dit vraagt afstemming binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming en met aanpalende sectoren. Indien stemmingsproblemen direct worden gesignaleerd en de wijkteams en de gemeenten gezamenlijk zorgen voor consulten, kan de jeugdprofessional (preventief) meer doen en betere jeugdhulp bieden.

Als de gemeenten een besluit moeten nemen over het bieden van hulp, is het belangrijk dat een deskundige op het gebied van jeugdhulp die beslissing neemt. Deze deskundige volgt het gehele traject, op alle leefgebieden, zodat de benodigde hulp op tijd kan worden geboden. Als de gemeenten er pas bij worden betrokken als de problemen verergerd zijn, is het risico groter dat de jeugdige te laat de juiste hulp krijgt.

Taken rondom stemmingsproblemen (niet uitputtend)

 • Psychoeducatie geven en de stappen van gedeelde besluitvorming volgen

 • Signalen en symptomen herkennen

 • Diagnose stellen

 • Begeleiden bij stemmingsproblemen

 • Begeleiden van groepsdynamiek

 • Creëren van een positief opgroei- en opvoedklimaat

 • Adviseren aan de omgeving van de jeugdige

 • Geprotocolleerde behandeling uitvoeren

 • Medicatiegebruik monitoren

 • Zicht houden op de medische kant van het hulpverleningstraject

 • Informeren en adviseren over passende hulp

 • Diverse interventies uitvoeren

 • Zicht houden op veiligheid van de jeugdige

 • Bedreigende knelpunten signaleren

 • Gespecialiseerde hulp (zoals gepersonaliseerde psychotherapie) inschakelen

 • Contact met betrokken hulpverleners onderhouden

… Meer

Samenwerking binnen de jeugdhulp
1. Inleiding
Reageer!