Scheiding en problemen van jeugdigen

Verantwoording en werkwijze

Omschrijving van gebruikte begrippen

Ter bevordering van de leesbaarheid is in deze richtlijn een aantal keuzes gemaakt in de terminologie.

  • Kinderen van gescheiden ouders worden soms aangeduid als scheidingskinderen.

  • Onder ‘jeugdprofessionals’ worden zowel ‘gedragswetenschappers’ (psychologen, pedagogen of anderen met een gedragswetenschappelijke opleiding) bedoeld als hbo-opgeleide ‘jeugdzorgwerkers’. Zij staan over het algemeen geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Met sommige aanbevelingen kunnen beide groepen hun voordeel doen, andere zijn vooral van toepassing op jeugdzorgwerkers of juist op gedragswetenschappers. Waar dit onderscheid van belang is, wordt specifiek over gedragswetenschappers dan wel over jeugdzorgwerkers gesproken.

  • Na een scheiding is er sprake van een inwonende ouder (de ouder bij wie de jeugdige het grootste deel van de tijd woont) en een uitwonende ouder (de ouder bij wie de jeugdige niet of een kleiner deel van de tijd woont). Co-ouders zijn ouders bij wie een jeugdige na de scheiding beurtelings ongeveer evenveel tijd (minstens 40 procent) woont. Dan zijn er ook nog stiefmoeders en stiefvaders: de nieuwe partners van de biologische ouders. Afhankelijk van de vraag waar een jeugdige woont, kunnen stiefouders fulltime zijn, halftime of parttime (weekend-stiefouders).

  • Formeel is een echtscheiding de ontbinding van een huwelijk. Het uit elkaar gaan van niet-gehuwde maar wel samenwonende ouders wordt meestal scheiding genoemd. Voor jeugdigen maakt de formele burgerlijke staat van ouders meestal niets uit. Daarom gebruiken wij in deze richtlijn het begrip scheiding voor zowel echtscheiding als voor het uit elkaar gaan van samenwonende maar niet gehuwde ouders.

  • Er is sprake van een vechtscheiding als een (echt)scheiding zeer conflictueus verloopt waarbij de (ex-) partners langdurig lijnrecht tegenover elkaar staan.

  • De benaming CJG is geen gemeengoed meer in gemeenten in Nederland. In het kader van de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd worden verschillende benamingen gehanteerd. Wordt in de richtlijn gesproken over CJG dan bedoelen wij ook de nieuwe benamingen zoals sociale wijkteams, wijkteams Jeugd en Gezin.

  • Sinds de Wet Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking trad (1 maart 2009), moeten ouders (van minderjarige kinderen) een ouderschapsplan aan hun verzoek tot echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap toevoegen. In dat plan moeten in ieder geval drie wettelijk verplichte afspraken komen te staan. Deze gaan over de zorgverdeling, de kinderalimentatie en de uitwisseling van informatie over de jeugdigen. De wet bepaalt ook dat ouders hun kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan, voor zover dit tenminste mogelijk is gezien de leeftijd en ontwikkeling van hun kind. In het verzoek moet vermeld zijn hoe de ouders dit hebben aangepakt.

… Meer

Competenties jeugdprofessional
Bijstelling en herziening van de richtlijn
Reageer!