Scheiding en problemen van jeugdigen

Verantwoording en werkwijze

Leeswijzer

Deze richtlijn (met bijbehorende werkkaarten) is bedoeld voor jeugdprofessionals die met het onderwerp van deze richtlijn te maken hebben. De richtlijn vormt de neerslag van een groter document, namelijk de ‘onderbouwing’. Deze onderbouwing is apart te raadplegen. Voor cliënten en andere geïnteresseerden is een cliëntversie van de richtlijn gemaakt. Ook deze is apart verkrijgbaar. Alle documenten zijn openbaar. Zie richtlijnenjeugdhulp.nl.

In de volgende hoofdstukken komen allereerst de gevolgen van een ouderlijke scheiding voor jeugdigen aan bod (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 worden de interventies besproken die ingezet kunnen worden bij scheidingsproblematiek. Hoofdstuk 5 gaat in op de samenwerking met de ouders en het betrekken van het netwerk bij de interventie. Ook wordt hierin beschreven hoe professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming en in het CJG kunnen samenwerken met andere professionals in het scheidingsproces. In hoofdstuk 6 is informatie opgenomen over diversiteit en specifieke doelgroepen.

Competenties jeugdprofessional
Reageer!