Scheiding en problemen van jeugdigen

Verantwoording en werkwijze

De werkgroep en klankbordgroep

De Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming is ontwikkeld door de werkgroep en het projectteam (zie bijlage 1 in de complete richtlijn, pdf). De werkgroep heeft bij aanvang de kaders voor de richtlijn vastgesteld en de vragen uit de knelpuntenanalyse aangescherpt. Vervolgens hebben de werkgroepleden in twee rondes feedback gegeven op de literatuur, de ontwikkeling van de teksten, de conclusies en de aanbevelingen. Bovendien hebben de leden per mail diverse bijdragen geleverd.

De tekst is in twee commentaarrondes (één bijeenkomst en één mailronde) voorgelegd aan een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de jeugdhulp en jeugdbescherming, het preventieve veld zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de opvoedpoli, programma-eigenaren van interventies, het onderwijs en de cliëntentafel. De klankbordgroep had als taak aanvullende kennis aan te dragen vanuit de praktijk (in aanvulling op de literatuur of in plaats van de literatuur, daar waar evidence ontbreekt). Ook bracht de klankbordgroep waar mogelijk en nodig differentiatie aan in de uitvoering van de richtlijn naar leeftijd, sekse en etniciteit, en in de toepassing van de richtlijn voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Daarnaast is aan klankbordleden gevraagd aanbevelingen te formuleren.

Betrokkenheid van cliënten bij de ontwikkeling van de richtlijn
Inleiding
Reageer!