Scheiding en problemen van jeugdigen

Verantwoording en werkwijze

Dataverzameling

Voor het literatuuronderzoek van deze richtlijn is het belangrijkste nationale en internationale sociaalwetenschappelijke onderzoek over scheidingskinderen vanaf de eeuwwisseling samengevat en besproken. Hiervoor zijn diverse bronnen gebruikt.

 • Allereerst is de kenniscollectie van het Nederlands Jeugdinstituut geraadpleegd. Bij de ontwikkeling van de richtlijn is gebruik gemaakt van de dossiers ‘Eenoudergezin’, ‘Gezinnen’, ‘Samengesteld gezin’ en ‘Scheiding’.

 • Daarnaast is gebruik gemaakt van documenten met kennis over wat werkt bij een bepaald probleem. Het betreft:

  • Wat werkt bij scheiding? (Ince, 2012);
  • Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen? (Boendermaker & Ince, 2010);
  • Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? (Zoon, 2012);
  • Ouderschap Blijft (Anthonijsz et al., 2012);
  • Verkennende studie Relatie-ondersteunend aanbod Centra Jeugd en Gezin (Anthonijsz, Berg-le Clercq & Chênevert, 2010).
 • Voor al deze documenten heeft het Nederlands Jeugdinstituut een uitgebreide search uitgevoerd. Hierbij is onder meer gezocht in databases als PsychINFO, Cochrane Collaboration, Picarta, Campbell Collaboration, Google Scholar en Google Books.

 • Verder zijn geraadpleegd: de al verschenen literatuurstudies Het verdeelde kind (Spruijt et al., 2002), Scheidingskinderen (Spruijt, 2007), Kinderen en echtscheiding, State-of-the-art (Spruijt, 2009), Kinderen uit nieuwe gezinnen (Haverkort & Spruijt, 2012) en Handboek scheiden en de kinderen (Spruijt & Kormos, 2010; Spruijt & Kormos, 2014).

 • Ook is informatie verzameld bij Nederlandse en buitenlandse onderzoekers en deskundigen op het terrein van jeugd en gezin.

 • Bovendien zijn diverse websites van recente congressen over jeugdigen en scheiding geraadpleegd, zoals The International Conference on Children and Divorce in Norwich, UK (2006) en The Sixth Meeting of the European Network for the Study of Divorce in Oslo, Noorwegen (2008).

… Meer

In de elektronische bestanden is naar relevante studies gezocht aan de hand van trefwoorden en auteurs. Belangrijk criterium voor de selectie van een studie was – naast de inhoudelijke informatie – de gevolgde methode van onderzoek. Behalve dat studies uiteraard dienden te voldoen aan de gangbare wetenschappelijke criteria, werd aan longitudinale studies en meta-analyses meer gewicht toegekend. Ook is een aantal gesprekken gevoerd met ter zake deskundigen uit verschillende disciplines en werkzaam op verschillende relevante beleidsterreinen.

Doelgroep
Betrokkenheid van cliënten bij de ontwikkeling van de richtlijn
Reageer!