Scheiding en problemen van jeugdigen

Verantwoording en werkwijze

Competenties jeugdprofessional

Om zowel ouders als jeugdige bij een scheiding goed te kunnen begeleiden, is het essentieel dat de professional goed met beide partijen communiceert. Dat wil zeggen dat de jeugdprofessional het belang van de jeugdige versus het belang van de opvoeders erkent. Nu kan het gebeuren dat opvoeders dingen willen die niet in het belang van de jeugdige zijn. Bijvoorbeeld omdat ze bepaalde competenties missen of omdat relevante randvoorwaarden niet aanwezig zijn. Het belang van de jeugdige dient dan het zwaarst te worden meegewogen.

Ter verduidelijking zijn hier twee casussen opgenomen die illustreren welke competenties en vaardigheden jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers moeten bezitten. Een beschrijving van de bijbehorende competenties is in de onderbouwing van de richtlijn opgenomen. Voor de inhoudelijke achtergrond en een uitvoerige beschrijving van de gedragskenmerken verwijzen we naar het competentieprofiel Jeugdzorgwerker en het competentieprofiel Gedragswetenschapper. Daarnaast zullen we bij de beantwoording van de vragen over samenwerking nader ingaan op de competenties die een jeugdprofessional nodig heeft om in scheidingskwesties passende hulp te kunnen bieden.

Onderstaande casus geeft weer waar een jeugdzorgwerker in de praktijk van een scheiding mee te maken kan krijgen. Voor meer informatie over de manier waarop je je als jeugdzorgwerker het best kan opstellen: zie de beschrijving van de vaardigheden bij het competentieprofiel van de jeugdzorgwerker in de onderbouwing van de richtlijn.

De jeugdzorgwerker

De moeder en vader van Sjoerd (zes jaar) gaan scheiden en piekeren en redetwisten over het ouderschapsplan. Zij worden het niet eens over de vraag bij wie Sjoerd na de scheiding moet gaan wonen en hoe vaak hij dan naar de andere ouder mag. Sjoerd lijdt onder deze onzekerheid. Ouders en kind komen alledrie bij de jeugdzorgwerker. Hij praat met hen, samen en apart. Vader blijkt een geduldige en structurerende opvoeder te zijn. Hij stelt duidelijke regels en houdt zich daar ook aan. Het kind betrekt vader af en toe in z’n spel maar schrikt soms van vaders neiging hem te corrigeren. Moeder hanteert minder duidelijke regels. Sjoerd vraagt herhaaldelijk om snoep en moeder geeft hem af en toe waar hij om vraagt. Het kind is geneigd om door te zeuren. Het spel tussen moeder en kind is wel vol fantasie en levensvreugde. In de besprekingen met de jeugdzorgwerker wordt de nadruk gelegd op de positieve, aanvullende kwaliteiten van beide ouders. Het is goed als Sjoerd daar zoveel mogelijk van blijft profiteren. Er wordt afgesproken dat Sjoerd bij moeder gaat wonen en elk weekend een of twee dagen plus elke woensdag naar vader gaat.

Onderstaande casus geeft weer waar een gedragswetenschapper in de praktijk van een scheiding mee te maken kan krijgen.

De gedragswetenschapper

Een moeder meldt bij de orthopedagoog dat haar jonge kind (Marjolein, vier jaar) door de vader geslagen wordt en dat hij haar niet of niet op tijd de noodzakelijke medicijnen toedient. De vader, die daarna door de orthopedagoog wordt uitgenodigd, spreekt van een moeder die uit haat het kind van hem wil vervreemden, ontkent de beschuldigingen en eist voortzetting van de uitgebreide omgangsregeling. De moeder voert aan dat het kind oververmoeid en ontredderd terugkomt van de bezoeken aan vader. De orthopedagoog vindt geen duidelijke aanwijzingen hiervoor bij Marjolein. Moeder wil dat het kind nader door een psycholoog wordt onderzocht omdat zij zich zorgen maakt. Vader weigert zijn toestemming omdat hij niet wil dat het kind wordt belast terwijl er niets aan de hand is. Moeder weigert daarop het kind nog mee te geven aan de vader. De orthopedagoog probeert in aparte gesprekken met moeder en met vader tot een voorlopige oplossing te komen.

De gedragswetenschapper brengt zijn deskundigheid op het gebied van opvoeding en ontwikkelingspsychologie in als hem wordt gevraagd om inhoudelijke consultatie en advies. Hij heeft dus een ondersteunende en begeleidende functie, met name bij de bespreking van ingewikkelde zaken.

Leeswijzer
Omschrijving van gebruikte begrippen
Reageer!