Scheiding en problemen van jeugdigen

4. Samenwerking met ouders, jeugdige, het netwerk en de school

Inleiding

Professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming hebben de brede maatschappelijke taak te ‘helpen bij het opgroeien en opvoeden’. Onder ‘goede hulpverlening’ worden niet alleen effectieve interventies verstaan, maar zeker ook effectieve professionals. Zoals Van Yperen en Dronkers (2010) stellen, vormt de professional een cruciaal onderdeel van effectieve hulpverlening. Dit geldt uiteraard ook voor de hulpverlening bij problemen rond scheiding. Of een professional effectief is, hangt volgens Van Yperen en Dronkers (2010) deels af van algemene capaciteiten, zoals een relatie kunnen opbouwen en werken volgens een duidelijke structuur.

De Richtlijn Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming biedt handvatten voor het aangaan van constructieve samenwerkingsrelaties met ouders en jeugdige en voor het aannemen van een basishouding van onvoorwaardelijke positieve waardering, echtheid en empathie. Ook specifieke capaciteiten zijn van belang.

Hierbij gaat het erom dat de professional:

  • voldoende kennis heeft over de specifieke doelgroep;
  • voldoende kennis heeft over de rechten van jeugdigen;
  • vaardig is in het inzetten en toepassen van de aangewezen specifieke hulpvormen, dan wel hiernaar kan verwijzen;
  • vaardig is in de communicatie met jeugdigen van alle leeftijden en diverse achtergronden;
  • vaardig is in het correct bejegenen van jeugdigen waarbij aandacht wordt besteed aan de persoonlijke situatie, het welzijn en de specifieke behoeften van de jeugdige;
  • weet welke valkuilen er zijn bij de hulp aan een specifieke doelgroep, en weet hoe hij die kan vermijden;
  • weet wanneer sprake is van specifieke kwetsbaarheid bij jeugdigen.

De laatste jaren streeft de jeugdhulp en jeugdbescherming vaker naar een meer integrale aanpak en naar meer samenwerking tussen professionals, ook uit verschillende disciplines. Rondom scheidingen wordt gesproken van een noodzakelijke brug tussen zorg en recht. Gespecialiseerde en ervaren gedragskundige professionals met voldoende juridische kennis zijn nodig om een brug te slaan tussen rechtspraak en jeugdhulp.

Omgaan met jeugdigen
1. Inleiding
Reageer!