Scheiding en problemen van jeugdigen

Samenwerking met ouders en met het netwerk

Overwegingen

In aanvulling op de literatuur zijn er vanuit de praktijk ook nog aanbevelingen gedaan. Zo moeten professionals zich bewust zijn van hun eigen grenzen en mogelijkheden. Verder is het wenselijk dat ouders zich gestimuleerd voelen om het belang van hun kind voorop stellen. Dit vraagt van professionals dat zij de ouders erkennen in hun ouderschap: ouders zullen eerder in beweging komen als zij zich als ouders gehoord en gezien voelen. Expertise in motiverende gespreksvoering en oudergericht werken is voor jeugdprofessionals daarom een voorwaarde.

Jeugdprofessionals bereiken ook meer wanneer ze het verlenen of overnemen van hulp kunnen loslaten. Hun taak is om de jeugdige centraal te stellen in de communicatie rondom het ouderschap en om het proces te begeleiden. Training en deskundigheidsbevordering zijn daarom van belang.

Jeugdprofessionals doen er bovendien goed aan zo snel mogelijk te onderzoeken of er begeleiding voor het gezin moet worden ingezet. Daarbij is het belangrijk om te kiezen voor de meest laagdrempelige vorm van ondersteuning. De bijzondere curator kan bij (vecht)scheidingen specifiek de belangen van de jeugdige monitoren. Dat moet zeker in de gaten worden gehouden.

Verder wordt aangeraden meerdere vormen van hulp onder één dak aan te bieden, en om problemen bij scheiding op te nemen in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Zo weet een hulpverlener sneller of een jeugdige ook bekend is bij zijn collega’s. Ze kunnen dan overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening.

Binnen het gedwongen kader kan ook het inzetten van Eigen Kracht-conferenties de verhoudingen verbeteren en helpen om een vastgelopen proces weer op gang te krijgen. Om ouders te kunnen adviseren over het hulpaanbod moet de jeugdprofessional weten hoe de sociale kaart rondom scheiding en relatieversterking in elkaar zit. Welke professionals zijn er in de regio en wat is het aanbod? Denk aan mediators, kinder- en jeugdpsychologen, (school)maatschappelijk werk, systeemtherapeuten, scholen en specialistische zorginstellingen. Er is een heel scala aan programma’s, opleidingen, bij- en nascholingstrajecten, congressen, online mogelijkheden etc. Een goed netwerk met relevante ketenpartners kan ervoor zorgen dat de jeugdprofessional de zaak rondom ouders en jeugdige goed kan oppakken.

Aanbevelingen
Samenwerking in de begeleiding van ouders en jeugdigen
Reageer!